NACIONALNI PROJEKTI

2021

RM@schools 4.0 (Minerali u školama 4.0) Podrška Ministarstvа za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

 

Bioaktivna jedinjenja za njegu kože bazirana na sporednim proizvodima iz poljoprivredno-prehrambene i tekstilne industrije. Podrška Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

 

2020

Nanokompoziti na bazi pirofilita: kinetički aspekti otpuštanja bioaktivnih molekula

 

Nanohemijska rješenja u unapređenjima aditiva za tehničke lubrikante

 

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja

 

Mehanohemija

 

2019

Prenos znanja iz EU zemalja u Republiku Srpsku: unapređenje metodologija stručne prakse u oblasti nauka o materijalima

 

Uvod u mehanohemiju

 

2018

Inovativni pristup sintezi BiFeO3 fotonaponskih materijala

 

Monitoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka

 

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticide u humanim eritrocitima u in vitro uslovima

 

Sinteza i primjena magnetičnog кompozita polimer/bentonit za uкlanjanje zagađujućih supstanci iz vodenih rastvora

 

Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi

 

2016

Sinteza i karakterizacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(L-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

 

2015

Toksični efekat pesticida terbutilazina na antioksidativne enzime i proteine eritrocita ljudi in vitro

 

Sinteza i karakterizacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(L-laktida) i poli(dimetilsiloksana)