NACIONALNI PROJEKTI

2023

Aktovke za kreiranje regionalnih inovacionih šema, Подршка Министарства за научно-технолошки развој и високо образовање Републике Српске

 

Kohezija zelene hemije i zelenog preduzetništva sa inovacijama na zapadnobalkanskim visokoškolskim ustanovama, Podrška Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske

 

Nanotehnološke inovacije u lancu sekundarnih sirovina, Podrška Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

2022

RM@schools 4.0 (Минерали у школама 4.0) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

 

RIS RESTORE (Процјена јаловишта црвеног муља у источној и југоисточној Европи) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

 

GreenEn  (Кохезија зелене хемије и зеленог предузетништва са иновацијама на западнобалканским образовним установама) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

 

RIS BRIEFCASE (Актовке за стварање регионалне иновационе мреже) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

2021

RM@schools 4.0 (Minerali u školama 4.0) Podrška Ministarstvа za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske

 

Ker4Care  – Биоактивна једињења базирана на пољопривредно-прехрамбеним и текстилним производима, намењена за производе за његу коже Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

 

RIS RESTORE (Процјена јаловишта црвеног муља у источној и југоисточној Европи) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

 

2020

Nanokompoziti na bazi pirofilita: kinetički aspekti otpuštanja bioaktivnih molekula

 

Nanohemijska rješenja u unapređenjima aditiva za tehničke lubrikante

 

Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja Mehanohemija

 

2019

Prenos znanja iz EU zemalja u Republiku Srpsku: unapređenje metodologija stručne prakse u oblasti nauka o materijalima

 

Uvod u mehanohemiju

 

2018

Inovativni pristup sintezi BiFeO3 fotonaponskih materijala

 

Monitoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka

 

Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticide u humanim eritrocitima u in vitro uslovima

 

Sinteza i primjena magnetičnog кompozita polimer/bentonit za uкlanjanje zagađujućih supstanci iz vodenih rastvora

 

Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi

 

2016

Sinteza i karakterizacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(L-laktida) i poli(dimetilsiloksana)

 

2015

Toksični efekat pesticida terbutilazina na antioksidativne enzime i proteine eritrocita ljudi in vitro

 

Sinteza i karakterizacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(L-laktida) i poli(dimetilsiloksana)