MASTER STUDIJE

Master hemičar (ma) – 300 ECTS

 

KURIKULUM

 

PRVA GODINA

I semestar

Naučno-istraživački rad u hemiji (2C16HEM001)

Obrada rezultata mjerenja (2C16HEM002)

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2

Izborni predmet 3

Izborni predmet 4

PRVA GODINA

II semestar

Samostalni istraživački rad – Seminarski rad

Samostalni istraživački rad – Master rad

Izborni predmeti

Analiza uzoraka iz životne sredine (2C16HEM003)

Hemijski zagađivači hrane i vode (2C16HEM004)

Hemijska analiza hrane (2C16HEM005)

Hromatografske metode (2C16HEM006)

Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu (2C16HEM007)

Sinteza i karakterizacija polimera (2C16HEM008)

Organske sinteze (2C16HEM009)

Organska geohemija (2C16HEM010)

Primjenjena organska hemija (2C16HEM011)

Savremene strukturne metode (2C16HEM012)

Računarska hemija (2C16HEM013)

Metodika nastave organske hemije (2C16HEM014)

Multimedija u nastavi hemije (2C16HEM015)

Odabrana poglavlja fizičke hemije (2C16HEM016)

Odabrana poglavlja instrumentalnih metoda (2C16HEM017)

Hemijska kinetika i kataliza (2C16HEM018)

Koloidna hemija (2C16HEM019)

Fotohemija (2C16HEM020)

Neorganske sinteze (2C16HEM021)

Viši kurs neorganske hemije (2C16HEM022)

Hemija čvrstog stanja (2C16HEM023)

Koordinaciona hemija (2C16HEM024)

Mehanizmi neorganskih reakcija (2C16HEM025)

Eksperimentalni rad u školi (2C16HEM026)

Eksperimentalna biohemija (2C16HEM027)

Biohemija slobodnih radikala (2C16HEM028)

Biohemijska toksikologija (2C16HEM029)

Enzimska kinetika (2C16HEM030)

Nanohemija (2C16HEM031)

Savremeni materijali (2C16HEM032)

Standardi i standardizacija (2C16HEM033)

Površinski aktivne materije (2C16HEM034)

Alternativna goriva i maziva (2C16HEM035)