ORGANIZACIJA STUDIJA

Studijski program hemija je organizovan prema modelu 4+1+3. Ovaj model podrazumijeva da se studije na prvom ciklusu izvode u osam semestara odnosno četiri godine. Broj ECTS bodova po godini studija je 60, tako da student po završetku osnovnih studija ostvaruje 240 ECTS bodova. Dodiplomske studije hemije sastoje se od obaveznih i izbornih predmeta čijim se savladavanjem stiču znanja i vještine koje omogućavaju dobijanje diplome prvog stepena akademskih studija. Na Studijskom programu hemija postoje dva smjera: Opšti smjer i Nastavni smjer.

Predmeti u prve dvije godine studija su zajednički za oba studijska smjera, dok se u trećoj i četvrtoj godini programi značajno razlikuju. Prvi ciklus studiranja na Studijskom programu hemija sadrži ukupno 39 predmeta od čega je 31 obavezan i osam izbornih predmeta. Za svaki izborni predmet su ponuđena dva predmeta od kojih student bira jedan predmet.

Nakon završetka prvog ciklusa studija studenti na Studijskom programu hemija stiču sljedeća akademska zvanja:

Diplomirani hemičar – 240 ECTS, studenti opšteg smjera i

Diplomirani profesor hemije – 240 ECTS, studenti nastavnog smjera

Po završetku prvog ciklusa studija student stiče pravo upisa na II ciklus – Master studije hemije. Drugi ciklus studija hemije pokrenut je akademske 2016/2017. godine i odvija se prema savremenom nastavnom planu koji je usklađen sa najnovijim dostignućima iz oblasti hemije. Studentima je omogućeno da u saradnji sa mentorom izaberu četiri od ukupno šest predmeta. Za upis na II ciklus studija mogu konkurisati kolege sa završenim I ciklusom akademskih studija hemije i sakupljenih 240 ECTS. Studenti sa drugih fakulteta i srodnih studijskih programa mogu upisati master studije hemije, a u zavisnosti od stepena poklapanja nakon izvršene ekvivalencije predlaže se direktno uključivanje u nastavu ili polaganje odrđenih dopunskih ispita. Master studije hemije traju dva semestra i završavaju se sa sakupljenih 60 ECTS bodova.

Nakon završetka drugog ciklusa studija studenti na Studijskom programu hemija stiču sljedeće akademsko zvanje:

Master hemičar – 300 ECTS

Nakon završenog I i II ciklusa student ostvaruje ukupno 300 ECTS bodova i stiče pravo upisa na Treći ciklus studija hemije. Treći ciklus studija traje šest semestara, odnosno tri godine i studenti na ovom ciklusu mogu da ostvare 180 ECTS bodova. Nakon završenog prvog, drugog i trećeg ciklusa student ostvaruje ukupno 480 ECTS bodova i stiče zvanje:

Doktor hemijskih nauka – 480 ECTS

Svrha Doktorskih studija hemije jeste osposobiti studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća iz hemijskih nauka, kao i za napredno eksperimentalno istraživanje iz oblasti hemije.

chromatograph-T5bLSeaJakQ-unsplash