KURIKULUM

Doktor hemijskih nauka – 480 ECTS

 

KURIKULUM

 

PRVA GODINA

I semestar

Istraživački rad 1 (DHEM23IR1)

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2

 

PRVA GODINA

II semestar

Istraživački rad 2 (DHEM23IR2)

Izborni predmet 3

Izborni predmet 4

 

DRUGA GODINA

III semestar

Istraživački rad 3 (DHEM23IR3)

Izborni predmet 5

 

DRUGA GODINA

IV semestar

Istraživački rad – Referat (DHEM23IRR)

Izborni predmet 6

 

TREĆA GODINA

V semestar

Pisanje i objavljivanje naučnog rada (DHEM23PONR)

 

TREĆA GODINA

VI semestar

Izrada i odbrana doktorske disertacije (DHEM23IDD)

 

Izborni predmeti

Savremene elektrohemijske metode za prečišćavanje vode (DHEM23SEM)

Hemijski senzori i biosenzori (DHEM23HSB)

Sistemi upravljanja kvalitetom u analitičkim laboratorijama (DHEM23SUK)

Napredne metode razdvajanja (DHEM23NMR)

Termička stabilnost aktivnih komponenti i ekscipijenasa u čvrstim formulacijama (DHEM23TSK)

Napredne elektrohemijske metode (DHEM23NEM)

Hemijska formulacija i karakterizacija sistema za isporuku lijekova (DHEM23HFL)

Polimerni nanokompoziti i hibridni materijali (DHEM23PNM)

Hemija materijala (DHEM23HMA)

Ugljenični nanomaterijali (DHEM23UNA)

Odabrani polimerni materijali za  napredne primjene (DHEM23OPM)

Goriva (DHEM23GOR)

Odabrana poglavlja zaštite životne sredine (DHEM23OPS)

Hemija potencijalno toksičnih elemenata (DHEM23HTE)

Vodorastvorni polimeri – struktura, svojstva i primjena (DHEM23VRP)

Odabrana poglavlja toksikološke biohemije (DHEM23OPT)

Odabrana poglavlja biohemije biljaka (DHEM23OPB)

Hemija hrane (DHEM23HHR)

Analiza toksičnih supstanci u materijalima za pakovanje hrane (DHEM23ATS)

Evaluacija u obrazovanju (DHEM23EUO)

Odabrana poglavlja hemijske informatike (DHEM23OPI)

Pisanje projektnog prijedloga i upravljanje naučnoistraživačkim projektima (DHEM23PPP)

Uvod u scientometriju, modele objavljivanja u naučnim  časopisima i indeksne servise (DHEM23UUS)