DOKTORSKE STUDIJE

Na Studijskom programu hemija od akademske 2023/24. godine izvodi se akreditovan, savremen i inovativan program doktorskih studija koji obuhvata širok spektar hemijskih oblasti. Ovaj program je namijenjen studentima koji su završili master studije iz oblasti hemije i srodnih nauka u zemlji ili inostranstvu i stekli ukupno 300 ECTS kredita.

 

Doktorske studije hemije su u potpunosti usklađene sa Evropskim kvalifikacijskim okvirom koji odgovara nivou sticanja zvanja doktora nauka. Završetkom studija i odbranom doktorske disertacije stiče se zvanje Doktor hemijskih nauka – 480 ЕCTS. Svrha Doktorskih studija hemije jeste osposobiti studente za razvoj i primjenu naučnih i stručnih dostignuća iz hemijskih nauka, kao i za napredno eksperimentalno istraživanje iz oblasti hemije.

Cilj doktorskih studija hemije je obrazovati stručnjake za samostalno i timsko istraživanje u oblasti hemijskih nauka. Program je osmišljen da studenta osposobljava za rad u multidisciplinarnim timovima, pri čemu se razvija kritičko razmišljanje, analitičke vještine i sposobnosti rješavanja problema. Studenti rade u okruženju u kome se izuzetno cijene upornost, doslijednost, naučno poštenje i radna etika.

 

Studentima je omogućeno da izborom predmeta i teme istraživanja aktivno učestvuju u oblikovanju svog stručnog i naučnog obrazovanja iz izabrane hemijske oblasti i da unaprijede svoje znanje do nivoa doktora nauka. Kroz ovakav model studiranja kandidati stiču vještine planiranja i izvođenja eksperimenata, kao i prikazivanja i izlaganja rezultata u formi naučnog rada u naučnim časopisima ili na naučnim skupovima. Studenti se kvalifikuju za razvoj novih tehnologija i postupaka kako bi kroz naučnoistraživački rad doprinijeli razvoju hemijskih nauka, ali i opštem razvoju društva. Nakon završenog programa doktorskih studija, doktori hemijskih nauka su osposobljeni za rad u industriji, nastavnim i naučno-istraživačkim  i drugim institucijama.

 

Gdje mogu pronaći konkurs?

Konkurs za upis III ciklusa studija – Doktorskih studije hemije se raspisuje svake godine i njime su definisana neophodna dokumenta koja mora sadržavati aplikacija za studije, kao i rok za njihovo dostavljanje. Konkurs za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2023/2024. godini na javnim visokoškolskim ustanovama se nalazi ovdje.

 

Šta je potrebno za upis?

Za upis na doktorske studije neophodno je dostaviti:

 (1) izvod iz matične knjige rođenih;

(2) uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od šest mjeseci;

(3) ovjerenu kopiju diplome prvog i drugog ciklusa, odnosno ovjerenu kopiju diplome osnovnih i magistarskih studija za studente po starom nebolonjskom programu, odnosno ekvivalenciju zvanja stečenog po ranije važećim propisima izjednačenog sa zvanjem koje se stiče završetkom drugog ciklusa studija (originali se dostavljaju na uvid prilikom predaje dokumenata);

(4) dodatak diplomi za I i II ciklus studija (ovjerene kopije) ili uvjerenje o položenim ispitima za osnovne i magistarske studije, sa prosjekom ocjena;

(5) nastavni plan i program (za studente po starom, nebolonjskom programu);

(6) dokaz o uplati administrativnih troškova upisa;

(7) bibliografiju.

Pravo prijave na konkurs za upis na treći ciklus studija Univerziteta u Banjoj Luci imaju kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 5. Pravila studiranja na trećem ciklusu studija.

 

Gdje mogu pronaći troškovnik?

Troškove Doktorskih studija hemije snosi kandidat. Troškovnik usvajaju nadležna tijela Univerziteta u Banjoj Luci. Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 2023/2024. godinu može se pronaći ovdje.

 

Gdje mogu raditi kao doktor hemijskih nauka?

Doktori hemije imaju mnogo karijernih mogućnosti. Mogu raditi na univerzitetima, u istraživačkim i  razvojnim laboratorijama u farmaceutskoj, prehrambenoj, naftnoj industriji, generalno u energetskom sektoru, baviti se hemijskom analizom u javnim i privatnim institutima i laboratorijama, pružati konsultantske usluge ili raditi u regulatornim agencijama. Takođe mogu započeti preduzetničke poduhvate i razvijati vlastite kompanije. Izbor zavisi od ličnih interesovanja i ciljeva.

 

Da li su Doktorske studije hemije na Univerzitetu u Banjoj Luci usklađene sa sličnim programima?

Kurikulum Doktorskih studija hemije je u potpunosti usklađen i kompatibilan sa sličnim programima na drugim univerzitetima u regionu, Evropi i svijetu. Ovo omogućava našim studentima pristup resursima, mobilnost i priznavanje diplome, i na kraju povećava i garantuje kvalitet istraživanja koje student provodi. Naši studenti mogu da tokom studija provedu period razmjene u svrhu istraživanja i biraju predmete na odgovarajućim svjetskim univerzitetima.