vladars-300x300
pmf-logo-300x289

SINTEZA I PRIMJENA MAGNETIČNOG КOMPOZITA POLIMER/BENTONIT ZA UКLANJANJE ZAGAĐUJUĆIH SUPSTANCI IZ VODENIH RASTVORA

Opis projekta:

Makroporozni kopolimeri glicidil-metakrilata (GMA) i etilenglikoldimetakrilata (EGDMA) (skraćeno: PGME) su specifični, hidrofilni sorbensi. Ako se u njihovu strukturu uvedu amino grupe, nastaju specifični sorbenti za organske polutante, kao i jone teških metala i neke radioaktivne izotope, koje odlikuju  visoki kapaciteti sorpcije, brza kinetika i izražena selektivnost prema odgovarajućim jonskim vrstama.

Radi lakšeg razdvajanja zasićenog sorbenta od tretiranog vodenog rastvora, u novije vrijeme se sintetišu i primjenjuju magnetični kompoziti polimera i magnetita (Fe3O4), koji su se pokazali kao podjednako dobra sorpciona svojstva.

Početna pretpostavka je da se kombinovanjem povoljnih karakteristika magnetitnih nanočestica (lako odvajanje spoljašnjim magnetnim poljem), bentonita (velika površinska površina, visoka hemijska i mehanička stabilnost) i makroporoznih kopoimera (selektivnost, mogućnost dodatne funkcionalnosti, velika sposobnost sorpcije) može se sintetisati sorbent sa poboljšanim svojstvima i većom sposobnošću uklanjanja različitih vrsta zagađivača.

U okviru ovog projekta bi bili optimizovani parametri sinteze magnetičnog kompozita polimer/bentonit, a epoksi grupe u GMA funkcionalizovane reakcijom sa aminima. Dobijeni kompoziti biće okarakterisani infracrvenom spektroskopijom (FTIR-ATR), skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM), prenosnom elektronskom mikroskopijom (TEM), termogravimetrijskom analizom (TG) i difrakcijom rendgenskih zraka (XRD).

Pomoću sintetisanih sorbenata će biti ispitivana efikasnost uklanjanja jona metala: Cu(II), Ni(II), Co(II) i Cd(II), Cr(VI) i radioaktivnog izotopa joda (131I) šaržnim postupkom sorpcije iz vodenih rastvora pri različitim temperatura i pH vrijednostima.

Кoncentarcije jona metala u rastvorima nakon sorpcije će biti određene metodom atomske apsorpcione spektroskopija (AAS), koncentarcije oksianjona mjerene metodom induktivno spregnute plazme sa optičkom emisionom spektrometrijom (ICP-OES), a radioaktivni jod NaI gama scintilacionim brojačem.

 

Projektni tim

dr Zvjezdana Sandić, docent

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

http://www.unibl.org/sr-lat/fis/zaposlen/1419-zvjezdana-sandic

koordinator

dr Aleksandra Nastasović, naučni savjetnik

Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju, Centar za hemiju, Univerzitet u Beogradu

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Nastasovic

vodeći istraživač

dr Dijana Mihajlović, docent

Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

http://www.unibl.org/sr/fis/zaposlen/1299-dijana-mihajlovic

saradnik

dr Jasna Džunuzović, naučni savjetnik

Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju, Centar za hemiju, Univerzitet u Beogradu

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/64036302_Jasna_V_Dzunuzovic

saradnik

dr Ivan Stefanović, istraživač saradnik

Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju, Centar za hemiju, Univerzitet u Beogradu

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Stefanovic

saradnik istraživač

dr Ljiljana Suručić, viši asistent

Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

https://www.researchgate.net/profile/Ljiljana_Surucic

saradnik istraživač

Aljoša Stanković, ma, asistent

Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

https://www.researchgate.net/profile/Aljosa_Stankovic

saradnik istraživač

dr Bojana Marković, istraživač saradnik

Institut za hemiju tehnologiju i metalurgiju, Centar za hemiju, Univerzitet u Beogradu

https://www.researchgate.net/profile/Bojana_Markovic3

saradnik istraživač

Jasić Ines, student osnovnih studija SP Hemija

Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

saradnik istraživač