OSIGURANJE KVALITETA

Institucionalno uređenje sistema kvaliteta: Najviše tijelo u sistemu kvaliteta Univerziteta u Banjoj Luci je Komitet za osiguranje kvaliteta (KOK). To je tijelo formirano odlukom Senata, a zaduženo je da, pored ostalog, priprema strategije i politike kvaliteta i dostavlja ih rektoru i Senatu na usvajanje. Na nivou Univerziteta uspostavljena je i Kancelarija za osiguranje kvaliteta (KoK) sa jednim zaposlenim, koordinatorom za osiguranje kvaliteta, sa zadatkom da obezbjeđuje tehničku podršku za KOK, da koordinira aktivnosti na osiguranju kvaliteta sa organizacionim jedinicama, da prikuplja, obrađuje i analizira podatke o osiguranju kvaliteta, itd. Izvršeno je i imenovanje koordinatora kvaliteta na organizacionim jedinicama (fakultetima i Akademiji).