OPREMA

3P SYNC SERIES BET ANALIZATOR

Uređaj mjeri specifičnu površinu uzorka uključujući raspodjelu veličine pora. Određivanje specifične površine predstavlja glavni zadatak u karakterizaciji poroznih i fino sprašenih uzoraka. Mjerenje se izvodi adsorpcijom tečnog azota na temperaturi od 77 K.

BEHR E1 EKSTRAKTOR

Automatski uređaj za brzu ekstrakciju pri analizi uzoraka iz životne sredine, hrane, proizvoda široke upotrebe i drugih. Ekstraktor omogućava 40-70% uštedu vremena u odnosu na klasičnu kontinuiranu ekstrakciju po Soksletu i efikasnije izolovanje termolabilnih supstanci.

CR 4200 WTW TERMOREAKTOR

Termoreaktor za reakcije koje se odvijaju u opsegu od 25-170 °C omogućava praćenje odgovarajućih procesa na dvije različite temperature. Pogodan za izvođenje procesa digestije i većeg broja analiza pri analizi vode i vodenih sistema, kao i prisustva toksičnih metala.

SHIMADZU IRSPIRIT ATR FTIR

Infracrvena spektroskopija u oblasti od 400 do 4000 cm-1 koristi se identifikaciju prisutnih funkcionalnih grupa, standardnu kvantitativnu analizu uzorka ili za identifikaciju jedinjenja poređenjem spektra nepoznatog jedinjenja sa spektrom standarda. Uređaj je opremljen bibliotekom koja sadrži 12000 spektara.

ROCKER VAKUUM PUMPA

Prenosna pumpa kao dio aparature za filtraciju rastvora i suspenzija različitih uzoraka. Osim za standarne laboratorijske postupke može se koristiti za uzorkovanje prilikom određivanja sadržaja različitih zagađujućih supstanci i suspendovanih čestica u vazduhu.

UV-VIS LAMBDA 25 PERKIN-ELMER

Instrument koji se koristi za standardno određivanje koncentracije analita na osnovu apsorpcije zračenja u oblasti od 200 do 700 nm.  Osim u istraživačke svrhe pogodan je za kvantitativnu hemijsku i biohemijsku analizu uzoraka iz životne sredine, hrane i pića, bioloških uzoraka, u petrohemijskoj i farmaceutskoj industriji.

ОМАX 40X-2500X MIKROSKOP

Digitalizovani mikroskop za snimanje uzoraka na uvećanjima do 2500 puta. Pogodan za snimanje hemijskih i bioloških uzoraka mikroskopskih veličina, kao i posmatranje strukture i morfologije različitih materijala. Uz kameru kao dodatak moguće je snimiti materijal u vidu fotografija ili filmova.

PL1 POLARIMETAR

Instrument za ispitivanje optički aktivnih supstanci na osnovu ugla zakretanja svjetlosti u opsegu od 0 do 180°. Omogućava kvantitativno i kvalitativno određivanje optički aktivnih supstanci, kao i praćenje procesa degradacije i strukturnih promjena tokom različitih hemijskih reakcija.

ABBE RTM REFRAKTOMETAR

Uređaj za brzu, jednostavnu i efikasnu kvalitativnu i kvantitativnu analizu uzoraka na osnovu mjerenja indeksa prelamanja svjetlosti. Pogodan je za analizu alkohola, hrane, farmaceutskih preparata, boja, premaza, lakova, petrohemikalija i drugo. Omogućava praćenje kinetike i mehanizma određenih hemijskih procesa.

DOSTMANN LUKSMETAR

Instrument za mjerenje osvjetljenosti, uz opciju automatskog ili ručnog izbora opsega mjerenja sa automatskom kalibracijom nulte tačke i brzinom od dva mjerenja u sekundi. U hemijskoj laboratoriji upotrebu je našao kao uređaj za praćenje uslova pod kojim se odvijaju fotosenzitivne reakcije.

HANNA TURBIDIMETAR

Uređaj za merenje zamućenja rastvora uzrokovanog suspendovanim česticama. Ispunjava zahtjeve standardnih metoda za mjerenje zamućenosti u vodi i otpadnim vodama. U našoj laboratoriji se koristi i za analizu uzoraka iz prehrambene industrije.

HANNA pH-METAR

Instrument za mjerenje pH-vrijednosti i oksido-redukcionog potencijala rastvora, opsega mjerenja od -2.000 do 16.000 pH jedinica, odnosno ±2000 mV. Podaci dobijeni pomoću ovog instrumenta dragocjeni su u svim istraživačkim i primijenjenim oblastima hemije.

NABERTHERM RSH TUBNA PEĆ

Cilindrična peć za obradu uzoraka u atmosferi različitih gasova radi oksidacije, katalitičkog rasta, uvođenja nanoporoznosti, kaljenja i drugih modifikacija materijala do 1300 °C uz automatizovanu kontrolu protoka gasova i programiranje temperature. Koristi keramičke ili kvarcne cijevi po potrebi.

NABERTHERM MUFOLNA PEĆ

Peć za brzo kontrolisano zagrijavanje do temperatura od 1100 °C, kao i hlađenje u izolovanim, energetski efikasnim uslovima. Koristi se za spaljivanje i termičku obradu uzorka, kao i za sintezu na povišenim temperaturama. Primjenu nalazi i u analizi uzoraka iz životne sredine i hrane.

VIMS ELEKTRIK PEĆ ZA ŽARENJE

Klasična laboratorijska peć za zagrijavanje i žarenje na temperaturama do 1100 °C. Koristi se za spaljivanje i kalcinaciju uzoraka, kao i za reakcije sinteze koje se dešavaju pri visokim temperaturama. U našoj laboratoriji ovu peć koriste studenti nižih godina pri gravimetrijskim analizama.

VIMS ELEKTRIK VSSW-33 SUŠNICA

Vakuumska sušnica za sušenje termolabilnih  i drugih uzoraka i uklanjanje teško isparljivih rastvarača, bez narušavanja prvobitnih svojstava i morfologije materijala.

VIMS ELEKTRIK LSW-53 SUŠNICA

Uređaj za sušenje laboratorijskog posuđa i  materijala, ali za određivanje sadržaja vlage u uzorcima na zadatoj temperaturi uz strujanje toplog vazduha.

 MAGNETNE MIJEŠALICE

Uređaj za miješanje rastvora i suspenzija, uz mogućnost zagrijavanja i podešavanja broja obrtaja, kao i vremena miješanja. Koristi se za izvođenje hemijskih reakcija pod kontrolisananim uslovima. Naše laboratorije su opremljene sa više različitih modela magnetnih miješalica.

WITEG VODENO KUPATILO

Vodeno kupatilo sa mućkanjem za postupke kod kojih je neophodno stalno miješanje uz održavanje konstantne temperature i broja pokreta. Primjenjuje se kada je neophodno optimizovati ili povećati brzinu i efikasnost hemijskih reakcija, proces adsorpcije ili rastvorljivost materijala.

MEMMERT ULJANO KUPATILO

Uljano kupatilo za kontrolisano zagrijavanje reakcione smješe. Odabirom odgovarajućeg silikonskog ili mineralnog ulja omogućeno je izvođenje reakcije na temperaturama do 200 оС. Pogodno je za izvođenje sinteze raznih organskih jedinjenja i polimernih materijala.

VIMS ELEKTRIK KUPATILA

Standardna vodena kupatila neophodna u eksperimentima i analizama koji zahtijevaju konstantnu temperaturu sistema do maksimalne temperature 95 °C. Naše laboratorije su opremljene sa nekoliko ovakvih aparata u različitim dimenzijama, odnosno različitih zapremina.

KERN ANALITIČKA VAGA

KERN TEHNIČKA VAGA 

SHIMADZU ANALITIČKA VAGA