ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА

Институционално уређење система квалитета: Највише тијело у систему квалитета Универзитета у Бањој Луци је Комитет за осигурање квалитета (КОК). То је тијело формирано одлуком Сената, а задужено је да, поред осталог, припрема стратегије и политике квалитета и доставља их ректору и Сенату на усвајање. На нивоу Универзитета успостављена је и Канцеларија за осигурање квалитета (КоК) са једним запосленим, координатором за осигурање квалитета, са задатком да обезбјеђује техничку подршку за КОК, да координира активности на осигурању квалитета са организационим јединицама, да прикупља, обрађује и анализира податке о осигурању квалитета, итд. Извршено је и именовање координатора квалитета на организационим јединицама (факултетима и Академији).