Biljana DAVIDOVIĆ-PLAVŠIĆ

Vanredni profesor, doktor hemijskih nauka

Oblast: Biohemija, Biohemijska toksikologija

Profesor biohemije i doktor hemijskih nauka u oblasti biohemije. Osnovni cilj dosadašnjeg istraživanja zasnovan je na ideji razumijevanja važnosti ravnoteže u stvaranju i uklanjaju slobodnih radikala i njihove uloge u postizanju i održavanju redoks homeostaze organizma. U okviru međunarodnih i nacionalnih projekata posljednjih godina bavi se istraživanjima usmjerenim na ulogu slobodnih radikala u patofiziologiji ishemijskih stanja i bolesti. Predmet istraživanja su toksični efekti uzrokovani ksenobioticima (lijekovi, pesticidi, teški metali) u humanim, animalnim i biljnim organizmima kao i uloga antioksidanata (biljnih sekundarnih metabolita i vitamina) u zaštiti od različitih vrsta bolesti i abiotičkog stresa.

Kabinet: zgrada SP Hemija
Telefon: +387 51 311 178
Е-pošta: biljana.davidovic-plavsic@pmf.unibl.org

Konsultacije: petak 11.00-13.00


АKADEMSKA KARIJERA
Univerzitet u Banjoj Luci Prirodno-matematički fakultet
 • 2019 – i dalje: Vanredni profesor za užu naučnu oblast Biohemija i molekularna biologija
 • 2013–2019 Docent za užu naučnu oblast Biohemija i molekularna biologija
 • 2006–2013 Viši asistent, Univerzitet u Banjoj Luci Medicinski fakultet
 • 2001–2006 Asistent, Univerzitet u Banjoj Luci Medicinski fakultet
 • 2000–2001 Stručni saradnik, Zavod za zaštitu i ekologiju Banja Luka
 • 1998–1999 Istraživač pripravnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Univerzitet u Beogradu, Srbija
NASTAVA
 • Biohemija 1
 • Biohemija 2
 • Naučno-istraživački rad u hemiji
 • Biohemijska toksikologija
OBRAZOVANJE
 • 2011 Doktor hemijskih nauka, uža naučna oblast biohemija (Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet) Enzimi, rani bimarkeri, nefrotoksičnosti gentamicina Mentor: prof. Živko Saničanin
 • 2006 Magistar biohemijskih nauka (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet) Efekti oksidacionog stresa na CuZn superoksid-dismutazu u ljudskoj krvi Mentor: prof. Mihajlo Spasić
 • 1998 diplomirani biohemičar (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet)
PROJEKTI I GRANTOVI
MEĐUNARODNI PROJEKTI
 • RoxyCOST – Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality CA18210 COSTn
NACIONALNI PROJEKTI
 • Komparativna biohemijska analiza sekundarnih metabolita odabranih ljekovitih biljaka
 • Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa područja Republike Srpske
 • Uticaj načina izolacije bioloških aktivnih tvari biljaka na funkcionalnu aktivnost biljnih pripravaka
 • Toksični efekat pesticida terbutilazina na antioksidativne enzime i proteine eritrocita ljudi in vitro, koordinator
 • Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitima in vitro uslovima, koordinator
 • Istraživanje biohemijskih mehanizama odgovora biljaka na hipoksiju i povećanu koncentraciju reaktivnih vrsta kiseonika nastalih pod uticajem poplave i suše, saradnik
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • B. Kukavica, B. Davidović-Plavšić, A. Savić, D. Dmitrović, G. Šukalo, S. Đurić-Savić, G. Vučić: Oxidative Stress and Neurotoxicity of Cadmium and Zinc on Artemia franciscana Biological Trace Element Research 201(5), 2636-2649 2023. https://link.springer.com/article/10.1007/s12011-022-03352-x
 • B. Kukavica, S. Škondrić, T. Trifković, D. Mišić, U. Gašić, Lj. Topalić-Trivunović, A. Savić, A. Velimir, B. Davidović-Plavšić, M. Šešić, N. Lukić: Comparative polyphenolic profiling of five ethnomedicinal plants and their applicative potential in the treatment of type 2 diabetes. Journal of Ethnopharmacology, 320, 117377 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378874123012473
 • S. Škondrić, B. Kukavica, I. Pucar, T. Trifković, J. Knežević, R. Perić, B. Davidović-Plavšić: Shaping the life in karst: Antioxidative response of two Balkan endemic Scilla species. Biochemical Systematics and Ecology, 112, 104777 2024. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305197823001941
 • B. Davidović-Plavšić, B. Kukavica, S. Škondrić, C. Jimenez-Gallardo, M. Žabić: Wild garlic extract reduces lipid peroxidation in terbuthylazine-treated human erythrocytes. Biomarkers, 26(7): 617-624 2021 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1354750X.2021.1953598
 • B. Kukavica, B. Davidović-Plavšić, D. Dmitrović, G. Šukalo, A. Savić, V. Pešić: Seasonal Dynamics of Oxidative and Antioxidative Parameters in Sadleriana fluminensis (Gastropoda: Hydrobiidae). Malacologia 64(1): 57-67 2021 https://bioone.org/journals/malacologia/volume-64/issue-1/040.064.0102/Seasonal-Dynamics-of-Oxidative-and-Antioxidative-Parameters-in-Sadleriana-fluminensis/10.4002/040.064.0102.short
 • N. Lukić, B. Kukavica, B. Davidović-Plavšić, D. Hasanagić, J. Walter: Plant stress memory is linked to high levels of anti-oxidative enzymes over several weeks. Environmental and Experimental Botany, 178: 104166 2020. https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2020.104166
 • B. Davidović-Plavšić, N. Lukić, A. Nikolić-Kokić, B. Kukavica: Effects of hemazin SC 500 (terbuthylazine) on antioxidative enzymes in human erythrocytes in vitro. Journal of the Serbian Chemical Society 84:455-465 2019 https://doi.org/10.2298/JSC181011115D
 • T. Vujić, S. Uletilović, J. Predojević-Samardžić, B. Davidović-Plavšić, S. Stoisavljević-Šatara Ž. Saničanin: The activity of proximal tubule enzymes in the urine of cephalexin-treated patients. Journal of Medical Biochemistry 30:131-134 2011 https://doi: 10.2478/v10011-011-0005-7
 • B. Davidović-Plavšić, T. Vujić, S. Uletilović, J. Predojević-Samardžić, D. Malčić, Ž. Saničanin: Urinary activities of proximal tubule enzymes in neonates treated with gentamicin. Journal of Medical Biochemistry 29:44-47 2010 https://doi.org/10.2478/v10011-010-0002-2
 • A. Nikolić-Kokić, Z. Stević, D. Blagojević, B. Davidović, D. R. Jones, M. B. Spasić; Alterations in anti-oxidative defence enzymes in erythrocytes from sporadic amyotrophic lateral sclerosis (SALS) and familial ALS patients. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 44:589-593 2006 https://doi.org/10.1515/CCLM.2006.111
OSTALO
 • Mentorstvo na drugom ciklusu studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci
 • Mentorstvo na trećem ciklusu studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerzitet u Banjoj Luci
 • Saradnja sa Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Saradnja sa Prirodno-matematičkim fakultetom U Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Recenzent u domaćim i stranim časopisima