milica2

Milica BALABAN

Vanredni profesor, doktor hemijskih nauka

Rukovodilac SP Hemija

Oblast: Organska hemija, Hemija polimera

Profesor organske hemije i doktor hemijskih nauka u oblasti hemije polimera, sa fokusom na sintezu i karakterizaciju termoplastičnih polimera. Poslednjih godina se u okviru međunarodne kolaboracije bavi razvojem polimernih aditiva i modifikovanih polimera za različite namjene, kao i metodama strukturne karakterizacije i problemima hemije životne sredine. Učestvuje u većem broju nacionalnih i međunarodnih projekata u oblasti nauke o materijalima uključujući reciklažu, „principe zelene hemije“, materijale za pakovanje hrane i drugo. Veliku energiju i entuzijazam ulaže u popularizaciju hemije i nauke mlađim generacijama. Aktivno se bavi projektima vezanim za inovacije i unapređenje svih nivoa obrazovanja.

Kabinet: 46
Telefon: +387 51 300 830
Е-pošta: milica.balaban@pmf.unibl.org

Konsultacije: utorak 14.30-15.30


AKADEMSKA KARIJERA
Univerzitet u Banjoj Luci Prirodno-matematički fakultet
 • 2019 – i dalje: Vanredni profesor za užu naučnu oblast Organska hemija
 • 2019 – i dalje: Akademski koordinator za međunarodnu saradnju
 • 2015 – i dalje Rukovodilac Studijskog programa hemija
 • 2014 – i dalje Šef Katedre za organsku hemiju
 • 2014 – 2019 Docent za užu naučnu oblast Organska hemija
 • 2006 – 2014 Viši asistent
 • 1999 – 2006 Asistent
 • 1997 – 1999 Istraživač pripravnik Univerzitet u Beogradu Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju (IHTM) Centar za hemiju, Beograd, Srbija
NASTAVA
 • Organska hemija 1
 • Organska hemija 2
 • Spektroskopija organskih jedinjenja
 • Teorijska organska hemija
 • Multimedija u nastavi hemije
 • Metodika nastave organske hemije
OBRAZOVANJE
 • 2013 Doktor hemijskih nauka (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet) Sinteza, struktura i svojstva segmentiranih poli(uretan-urea-siloksana) Mentori: prof. Jasna Đonlagić i prof. Vesna Antić
 • 2006 Magistar hemijskih nauka (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet) Sinteza i karakterizacija termoplastičnih elastomera na bazi poli(butilentereftalata) i poli(dimetilsiloksana) Mentor: prof. Jasna Đonlagić
 • 1997 Diplomirani hemičar za istraživanje i razvoj (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet)
PROJEKTI I GRANTOVI
MEĐUNARODNI PROJEKTI
 • RM@Schools-4: Raw Matters Ambassadors at Schools 4.0 EIT RawMaterials
 • RIS RESTORE Evaluation of Red Mud Tailings in the Region of East and South-East Europe. EIT RawMaterials
 • ESEE Education Initiative. EIT RawMaterials
 • Mechanochemistry for Sustainable Industry CA 18112 COST Association
 • RAISESEE – Raw Materials Students Internships in East South/ East Europe EIT RawMaterials
 • Blow-UP – Balkans Waste to Products: transfer of NoI model to Balkan area: de-siloing new waste-derived raw materials and developing new applications EIT RawMaterials
NACIONALNI PROJEKTI
 • Sinteza i karakterizacija siloksanskih blok kopolimera sa potencijalom samoobnavljanja, koordinator
 • Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi, koordinator
 • Sinteza i karakterizacija biokompatibilnih i biodegradabilnih termoplastičnih elastomera na bazi poli(L-laktida) i poli(dimetilsiloksana), koordinator
 • Sinteza, struktura i svojstva polimernih materijala (Republika Srbija)
STIPENDIJE I RAZMJENE
 • Bilateralna razmjena Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije – Development of new polymer additives for different applications (2019–)
 • Erasmus+ Key Action 1 (STU Bratislava, Slovakia) (2020–2023), koordinator
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • K. Kim, J. Han, S. Maruyama, M. Balaban*, I. Jeon: Role and Contribution of Polymeric Additives in Perovskite Solar Cells: Crystal Growth Templates and Grain Boundary Passivators. Solar RRL 5:2000783 2021 (IF: 8.582) https://doi.org/10.1002/solr.202000783
 • I. Samelak, M. Balaban, M. Antić, T. Šolevic-Knudsen, B. Jovančićević: Geochromatographic migration of oil pollution from a heating plant to river sediments. Environmental Chemistry Letters 18:459-466 2020 https://doi.org/10.1007/s10311-019-00937-2
 • B. Stojanović, Lj. Radović, D. Natić, M. Dodevska, G. Vraštanović-Pavičević, M. Balaban, Z. Stojanović, V. Antić: Migration of bisphenol A into food simulants and meat rations during initial time of storage. Packaging Technology and Science 33:75-82 2020 https://doi.org/10.1002/pts.2485
 • M. Balaban, V. Antić, M. Pergal, D. Godjevac, I. Francolini, A. Martinelli, J. Rogan, J. Djonlagić: Influence of the chemical structure of poly(urea-urethane-siloxane)s on their morphological, surface and thermal properties. Polymer Bulletin 70:2493-2518 2013 https://doi.org/10.1007/s00289-013-0968-2
 • M. Balaban, V. Antić, M. Pergal, I. Francolini, A. Martinelli, J. Djonlagić: The effect of polar solvents on the synthesis of poly(urethane-urea-siloxane)s. Journal of the Serbian Chemical Society 77:1457-1481 2012 https://doi.org/10.2298/JSC111025056B
 • B. Stojanović, Lj. Radović, D. Natić, M. Dodevska, G. Vraštanović-Pavičević, M. Balaban, Z. Stojanović, V. Antić: Migration of bisphenol A into food simulants and meat rations during initial time of storage. Packaging Technology and Science 33:75-82 2020 (IF: 1.881) https://doi.org/10.1002/pts.2485
 • B. Stojanović, Lj. Radović, D. Natić, M. Dodevska, G. Vraštanović-Pavičević, M. Balaban, S. Lević, T. Petrović, V. Antić: Influence of a storage conditions on migration of bisphenol A from epoxy-phenolic coating to canned meat products. Journal of the Serbian Chemical Society 84:377-389 2019 https://doi.org/10.2298/JSC181015100S
 • E. Hodžić, S. Galijašević, M. Balaban, S. Rekanović, H. Makić, B. Kukavica, D. Mihajlović: The protective role of melatonin under heavy metal-induced stress in Melissa Officinalis L. Turkish Journal of Chemistry 2021 45:737-748 (IF: 1.239) https://doi.org/10.3906/kim-2012-7
 • M. Balaban, M. Pergal, D. Manojlović: Thermoplastic Copolyester Elastomers, Their Structural Diversity and Applications. Polyester: Synthesis, Types and Applications, Materials Science and Technologies edited by Haley Olsen, Kobe Levine, 07/2018: chapter 1: pages 1-55; Nova Science Publishers Inc. New York ISBN: 978-1-53614-096-5
 • M. Pergal, M. Balaban, D. Stanković, B. Peković: Poly(Dimethylsiloxane) Modified Polymers: Synthesis, Structure and Physical Properties. Advances in Chemistry Research. Volume 43, Edited by James C. Taylor, 01/2018: chapter 1: pages 1-80; Nova Science Publishers Inc. New York ISBN: 978-1-53613-078-2
 • M. Pergal, M. Balaban: Poly(Ethylene Terephthalate): Synthesis and Physicochemical Properties. Polyethylene Terephthalate: Uses, Properties and Degradation, POLYMER SCIENCE AND TECHNOLOGY edited by NAOMI A. BARBER, 06/2017: chapter 1: pages 1-102; Nova Science Publishers Inc. New York ISBN: 978-1-53611-991-6
 • M. Pergal, M. Balaban: Synthesis and structure-property relationships of biodegradable polyurethanes. Biodegradable Polymers: Recent Developments and New Perspectives, Edited by Geraldine Rohman, 05/2017: chapter 5: pages 141-190; IAPC Publishing ISBN: 978-953-56942-5-0, DOI:10.5599/obp.14.6
 • M. Pergal, M. Balaban, B. Dojčinović, D. Manojlović: Thermoplastic Polyurethane Nanocomposites. Thermoplastic composites: Emerging Technology, Uses and Prospects, Edited by Elizabeth Ritter, 01/2017: chapter 1: pages 1-60; Nova Science Publishers Inc. New York ISBN: 978-1-53610-727-2
 • M. V. Pergal, M. Balaban, J. Nestorov, G. Tovilović-Kovačević: Synthesis, Characterization and Applications of Thermoplastic Polyurethane Elastomers. Polyurethanes: Properties, Uses and Prospects, Materials Science and Technologies edited by Frederick L. Hope, 01/2016: chapter 2: pages 17-89; Nova Science Publishers Inc. New York ISBN: 978-1-63484-129-0
OSTALO
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član tima projekta „Improving STEM skills in Republika Srpska, B&H“
 • Član Savjetodavnog tima za kurikulum/Curriculum Advisory Team (CAT) i učešće u projektu Kurikularnom reformom do kvalitetnog obrazovanja (Quality Education through Curriculum Reform) – Misija OSCE
 • Recenzent Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), Srbija
 • Organizacija i učešće na nacionalnom Festivalu nauke ispred Prirodno-matematičkog fakulteta
 • STEM trener za hemiju za učenike osnovnih i srednjih škola
 • Kordinator radnih grupa za pisanje Izvještaja o samovrednovanju Studijskog programa hemija
 • Ad-hoc recenzent naučnih časopisa (Polymer Bulletin, Environmental Chemistry Letters, Journal of the Serbian
 • Chemical Society, RSC Advances, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry…)
 • Član naučnih odbora međunarodnih konferencija u oblasti plastičnih materijala, hemije životne sredine i hemije generalno (European Meeting on Environmental Chemistry, International Circular Packaging Conference, EnviroChem…)