vladars-300x300
pmf-logo-300x289

СИНТЕЗА И ПРИМЈЕНА МАГНЕТИЧНОГ КОМПОЗИТА ПОЛИМЕР/БЕНТОНИТ ЗА УКЛАЊАЊЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИ ИЗ ВОДЕНИХ РАСТВОРА

Опис пројекта:

Порозни полимерни сорбенти су физички и хемијски стабилни материјали. Прилагођавањем услова њихове синтезе, може се контролисати процес стварања порозне структуре, а реакцијама модификације полимера различитим функционалним групама, могу се створити сорбенти селективни за одабране врсте хемијских једињења или циљане загађујуће супстанце у отпадним водама. Могућа је и регенерација оваквих сорбената, а њихова стабилност омогућава вишекратну употребу у неизмјењеном облику.

Макропорозни кополимери глицидил-метакрилата (GMA) и етиленгликолдиметакрилата (EGDMA) (скраћено: PGME) су специфични, хидрофилни сорбенси. Ако се у њихову структуру уведу амино групе, настају специфични сорбенти за органске полутанте, као и јоне тешких метала и неке радиоактивне изотопе, које одликују  високи капацитети сорпције, брза кинетика и изражена селективност према одговарајућим јонским врстама.

Ради лакшег раздвајања засићеног сорбента од третираног воденог раствора, у новије вријеме се синтетишу и примјењују магнетични композити полимера и магнетита (Fe3O4), који су се показали као подједнако добра сорпциона својства.

У оквиру овог пројекта би били оптимизовани параметри синтезе магнетичног композита полимер/бентонит, а епокси групе у GMA функционализоваne реакцијом са аминима. Добијени композити биће окарактерисани инфрацрвеном спектроскопијом (FTIR-ATR), скенирајућом електронском микроскопијом (SEM), преносном електронском микроскопијом (ТЕМ), термогравиметријском анализом (ТG) и дифракцијом рендгенских зрака (XRD).

Помоћу синтетисаних сорбената ће бити испитивана ефикасност уклањања јона метала: Cu(II), Ni(II), Co(II) и Cd(II), Cr(VI) и радиоактивног изотопа јода (131I) шаржним поступком сорпције из водених раствора при различитим температура и рН вриједностима.

Концентарције joнa метала у растворима након сорпције ће бити одређене методом атомске апсорпционе спектроскопија (ААS), концентарције оксианjoнa мјерене методом индуктивно спрегнуте плазме са оптичком емисионом спектрометријом (ICP-OES), а радиоактивни јод NaI гама сцинтилационим бројачем.

Пројектни тим

др Звјездана Сандић, доцент

Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

http://www.unibl.org/sr/fis/zaposlen/1419-zvjezdana-sandic

координатор

др Александра Настасовић, научни савјетник

Институт за хемију технологију и металургију, Центар за хемију, Универзитет у Београду

https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra_Nastasovic

водећи истраживач

др Дијана Михајловић, доцент

Пољопривредни факултет, Универзитет у Бањој Луци

http://www.unibl.org/sr/fis/zaposlen/1299-dijana-mihajlovic

сарадник

др Јасна Џунузовић, научни савјетник

Институт за хемију технологију и металургију, Центар за хемију, Универзитет у Београду

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/64036302_Jasna_V_Dzunuzovic

сарадник

др Иван Стефановић, истраживач сарадник

Институт за хемију технологију и металургију,

Центар за хемију, Универзитет у Београду

https://www.researchgate.net/profile/Ivan_Stefanovic

сарадник истраживач

др Љиљана Суручић, виши асистент

Медицински факултет,

Универзитет у Бањој Луци

https://www.researchgate.net/profile/Ljiljana_Surucic

сарадник истраживач

Аљоша Станковић, ма, асистент

Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци

https://www.researchgate.net/profile/Aljosa_Stankovic

сарадник истраживач

др Бојана Марковић, истраживач сарадник

Институт за хемију технологију и металургију, Центар за хемију, Универзитет у Београду

https://www.researchgate.net/profile/Bojana_Markovic3

сарадник истраживач

Јасић Инес, студент основних студија

СП Хемија, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

сарадник истраживач