Sanja PRŽULJ

Viši asistent, magistar inženjerske hemije

Oblast: Neorganska hemija

Viši asistent na Katedri za neorgansku hemiju. Učestvuje kao asistent-istraživač u realizaciji nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata, sa fokusom na nauci o materijalima, reciklaži i  ponovnoj primjeni u domaćim industrijskim proizvodnim pogonima. U sklopu brojnih aktivnosti na Studijskom programu hemija i Prirodno-matematičkom fakultetu učestvuje i u raznim događajima koji za temu imaju promociju i popularizaciju hemije učenicima osnovnih i srednjih škola.

Kabinet: zgrada SP Hemija
Telefon: +387 51 319 142
Е-pošta: sanja.sehovac@pmf.unibl.org

Konsultacije: utorak 10.00-12.00


AKADEMSKA KARIJERA
Univerzitet u Banjoj Luci Prirodno-matematički fakultet
 • 2015 – i dalje: Viši asistent
NASTAVA
 • Opšta hemija
 • Neorganska hemija
 • Odabrana poglavlja neorganske hemije
 • Koordinaciona hemija
 • Neorganske sinteze
 • Hemija čvrstog stanja
 • Školski ogledi u nastavi hemije
 • Hemija
OBRAZOVANJE
 • 2014 Magistar inženjerske hemije (Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet) Elektrohemijska detekcija i karakterizacija nekih fenolskih spojeva u odabranim biljnim materijalima Mentor: prof. dr Fehim Korać
 • 2013 Bakalaureat inženjerske hemije (Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet)
PROJEKTI I GRANTOVI
MEĐUNARODNI PROJEKTI
 • RAISESEE – Raw Materials Students Internships in East South/ East Europe EIT RawMaterials
 • Blow-UP – Balkans Waste to Products: transfer of NoI model to Balkan area: de-siloing new waste-derived raw materials and developing new applications EIT RawMaterials
NACIONALNI PROJEKTI
 • Nanohemijska rješenja u unapređenjima aditiva za tehničke lubrikante
 • Inovativni pristup sintezi BiFeO3 fotonaponskih materijala
 • Uticaj biljnih ekstrakata na smanjenje toksičnih efekata pesticida u humanim eritrocitima u in vitro uslovima
PROJEKTI U SARADNJI SA INDUSTRIJOM
 • Ponovno otkrivanje potencijala starog postrojenja za suvu destilaciju drveta-Egzotični nanougljevi
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Savka Vračević, Dragana Gajić, Mladena Malinović, Ljiljana Božić: Study of Iron oxide nanoparticles doped with copper: Antimicrobal and photocatalytical activity, Contemporary materials, XI-2 (2020) pp.93-101, DOI: 10.7251/COMEN2002093J
 • Savka Vračević, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Dragana Gajić, Mladena Malinović, Ljiljana Božić, Dijana Jelić: Antimicrobal and Photocatalytical properties of doped and undoped zinc oxide nanoparticles, Contemporary materials, XI-2 (2020) pp.128-134, DOI: 10.7251/COMEN2002128V
 • Šehovac, S., Gojković, V., Marjanović-Balaban, Ž. (2017): Chemical analysis of general characteristics and content of heavy metals in green and herbal tea infusions. V International Congress “Engineering, Environment and Materials in Processing Industry“, Jahorina, Proceedings, pp. 1246-1255
 • Šehovac, S., Ostojić, J., Halilović, N., & Gojak-Salimović, S. (2016). Evaluation of antioxidant activity of aqueous extracts from nettle leaf (Urtica dioica L.) using BriggsRauscher reaction. Radovi Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo), 61(66 (1)), 164-167.
 • Halilović, N., Šehovac, S., Ostojić, J., Avdić, N., & Gojak-Salimović, S. (2016). Spectrophotometric quantification of nitrite in dried meat. Radovi Poljoprivrednog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Works of the Faculty of Agriculture University of Sarajevo), 61(66 (1)), 138-141.
 • Гутић, С., Кораћ, Ф., Куртић, Р., Шеховац, С., Диздар, М. (2013) Полианилински филмови на активним субстратима – утицај ултразвука на адхезију и електрохемијске особине. Заштита материјала и животне средине, 2, 107-111
OSTALO
 • Član tima projekta „Improving STEM skills in Republika Srpska, B&H“
 • STEM trener za hemiju
 • Organizacija i učešće na nacionalnom Festivalu nauke
 • Organizacija i učešće na manifestaciji „Evropska noć istraživača“