ivan

Ivan SAMELAK

Docent, doktor hemijskih nauka

Oblast: Organska hemija, Hemija prirodnih proizvoda, Hemija životne sredine

Nastavnik na Katedri za organsku hemiju sa bogatim dugogodišnjim iskustvom u hemiji prirodnih proizvoda, hemiji životne sredine i nastavi hemije. Bavi se  analizom uzoraka iz životne sredine (zemljište, voda), kao i proučavanjem sekundarnih metabolita u uzorcima hrane. Učestvovao je u postavljanju različitih hromatografskih metoda u nastavne sadržaje i naučni opus Studijskog programa hemija.

Kabinet: SP Hemija
Telefon: +387 65 917 017
Е-pošta: ivan.samelak@pmf.unibl.org

Konsultacije: utorak 10.00-12.00AKADEMSKA KARIJERA
Univerzitet u Banjoj Luci Prirodno-matematički fakultet
 • 2022 –i dalje: Šef Katedre za organsku hemiju
 • 2021- Docent
 • 2013-2018- Viši Asistent
 • 2009-2013 – Asistent
NASTAVA
 • Hemija
 • Organska hemija
 • Hemija prirodnih proizvoda
 • Uzorkovanje i priprema uzoraka za hemijsku analizu
 • Uzorkovanje i analiza uzoraka iz životne sredine
OBRAZOVANJE
 • 2020 Doktor hemijskih nauka (Univerzitet u Beogradu, Hemijski fakultet), Organsko-geohemijski pristup u identifikaciji i praćenju zagađujuće supstance naftnog tipa na modelu reke Vrbas (Banja Luka). Mentori: prof. Branimir Jovančićević i prof. Milica Balaban
 • 2008 Diplomirani hemičar (Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet)
PROJEKTI I GRANTOVI
NACIONALNI PROJEKTI
 • Monitoring organske supstance i specifičnih parametara na molekulskom nivou iz rijeke Vrbas na području grada Banja Luka, istraživač
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • I. Samelak, M. Balaban, M. Antić, T. Šolevic-Knudsen, B. Jovančićević: Geochromatographic migration of oil pollution from a heating plant to river sediments. Environmental Chemistry Letters 18:459-466 2020 https://doi.org/10.1007/s10311-019-00937-2
 • Samelak I, Balaban M, Vidović N, Koljančić N, Antić M, Šolević Knudsen T, Jovančićević B (2018) The application оf alkane biological markers in the assessment of the origin of oil pollutants in the soil and recent river sediments (river Vrbas, Bosnia and Herzegovina). J Serb Chem Soc 83: 1167-1175
 • Šuškalo, N., Hasanagić, D., Topalić- Trivunović LJ., Kukrić, Z., Samelak, I., Savić, A., Kukavica, B. (2018); Antioxidative and antifungal response of woody species to environmental conditions in the urban area, Ecotoxicology, 27, 1095- 1106.
 • Koljančić, N., Samelak, I., Balaban, M., Antić, M. (2017): Karakterizacija organskih komponenti u sedimentima sa područja grada Banja Luka. Zbornik radova STES, 10. Naučno-stručna konferencija “Studenti u susret nauci” sa međunarodnim učešćem: 134-146.
 • Koljančić, N., Samelak, I., Balaban, M., Špánik, I., (2022): Gas chromatography-mass spectrometry in assessment of road run-off sediment quality parameters. Sep Sci plus.; 5: 473– 481.
 • Maksimovic, T., Hasanagic, D., Samelak, I., Kukavica, B. (2022): Class III peroxidase and polyphenol oxidase activities in aquatic macrophytes during vegetative period in Bardača a wetland. Int. J. Lim 58 (8).
 • Ljubojević, S., Vučić, G., Vasilišin, L., Lakić, N., Velemir, A., Samelak, I., (2020): Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples. Maso International Journal of Food Science and Technology 1:51-57
OSTALO
 • Organizacija i učešće na nacionalnom Festivalu nauke ispred Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Obuka „Određivanje pesticida u sedimentu i polifenolnih jedinjenja u površinskim vodama GC-MS tehnikom“ Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, projekat NETREL 530554-TEMPUS-1-2012-1-SK-JPIIf,S (2013-2016).