hem-nastav-pravoug

Dragana GAJIĆ

Viši asistent, master fizikokemičar

Oblast: Fizička hemija, Fotohemija, Mehanohemija

Asistent na katedri za fizičku hemiju. Master fizikohemičar, u oblasti fizičke hemije materijala, sa fokusom na sintezu i karakterizaciju poluprovodničkih materijala, te ispitivanja optičkih i fotokatalitičkih svojstava sintetisanih materijala. Aktivan učesnik međunarodnih i nacionalnih projekata u svojstvu istraživača. Organizator i učesnik događaja za promociju hemije kao nauke.

Kabinet: zgrada SP Hemija
Telefon: +387 51 319 142
Е-pošta: dragana.milisavic@pmf.unibl.org

Konsultacije: utorak 10.00-12.00


AKADEMSKA KARIJERА
Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet
 • 2020- и даље Виши асистент
 • 2016-2020 Асистент
НАСТАВА
 • Fizička hemija 1
 • Fizička hemija 2
 • Fizička hemija 3
 • Elektrohemija
 • Hemijska kinetika i kataliza
 • Instrumentalne metode
 • Fotohemija
 • Metodika nastave hemije 1
 • Metodika nastave hemije 2
OBRAZOVANJE
 • 2018 Master fizikohemičar (Univerzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju) Optička i fotokatalitička svojstva ZnO dobijenog metodom mekane mehanohemije, Mentor: prof. Nikola Cvjetićanin
 • 2015 Diplomirani profesor hemije (Univerzitet u Banjoj Luci, Prirodno-matematički fakultet)
PROJEKTI I GRANTOVI
MEĐUNARODNI PROJEKTI
 • DePol20 – Development of new polymer additives for different applications. Vlada Republike Srpske i Vlada Republike Slovenije
 • Mechanochemistry for Sustainable Industry CA 18112 COST Association
 • Hybrid Metallic/Carbon Nanomaterials Made from Mining Industry Sludge and Their Applications in Adsorption/Catalysis Treatment of Emerging Pharmaceuticals in Water UNESCO
NACIONALNI PROJEKTI
 • Nanokompoziti na bazi pirofilita: kinetički aspekti otpuštanja bioaktivnih molekula
 • Razvoj novih polimernih aditiva za hibridne solarne ćelije visokih performansi
 • Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervansa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC i UV/VIS spektrofotometrije
STIPENDIJE I RAZMJENE
 • Razmjena u okviru Unesco projekta, istočnofinski univerzitet, Kuopio, Finska, 2018
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • Dijana Jelić, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Savka Vračević, Dragana Gajić, Mladena Malinović, Ljiljana Božić: Study of Iron oxide nanoparticles doped with copper: Antimicrobal and photocatalytical activity, Contemporary materials, XI-2 (2020) pp.93-101, DOI: 10.7251/COMEN2002093J
 • Savka Vračević, Aleksandra Šmitran, Sanja Pržulj, Dragana Gajić, Mladena Malinović, Ljiljana Božić, Dijana Jelić: Antimicrobal and Photocatalytical properties of doped and undoped zinc oxide nanoparticles, Contemporary materials, XI-2 (2020) pp.128-134, DOI: 10.7251/COMEN2002128V
 • Savka Janković, Dragana Milisavić, Tanja Okolić, Dijana Jelić Synthesis of ZnO-Ag nanoparticles by sol-gel method, Contemporary Materials, X−1 (2019) pp.22-27, DOI 10.7251/COMEN1901022J
 • Rada Petrović, Dragana Gajić, Zoran Obrenović, Darko Bodroža, Nevena Popadić, Danka Davidović, Mirjana Ćulumović: Kinetics of Cr(VI) adsorption from aqueous medium onto bentonite, Glasnik hemičara, tehnologa и ekologa Republike Srpske, 15 (2019) 9-16, DOI: 10.7251/GHTE1915009P
 • Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Marko Čađo, Zoran Kukrić, Dragana Stević, Radovan Kukobat, Predrag Ilić, Denis Medjed, Magdalena Parlinska Wojtan, Suzana Gotovac Atlagić: Novel Nanoporous Carbon/Iron Oxide Catalyst for SO2 Degradation, Materials today: proceedings (2019) 7-P3 920-929. DOI:10.1016/j.matpr.2018.12.095
 • Savka Janković, Dragana Milisavić, Tanja Okolić, Dijana Jelić. Preparation and characterization of ZnO nanoparticles by solvent free method, Contemporary materials, IX-I (2018) pp.48-52, DOI:7251COMENI1801048J
ОSTALO
 • Član Društva za istraživanje materijala Srbije
 • Član tima projekta „Improving STEM skills in Republika Srpska, B&H“
 • STEM trener za hemiju
 • Organizacija i učešće na nacionalnom Festivalu nauke ispred Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Učešće na Evropskoj noći istraživača ispred Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Prvo mjesto na studentskoj naučnoj konferenciji “STES 2015”