Dijana JELIĆ

Redovni profesor, doktor fizičkohemijskih nauka

Šef katedre za fizičku hemiju

Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja

Oblast: Fizička hemija, Stabilnost lijekova, polimera i neorganskih nosača

Redovni profesor na Katedri za fizičku hemiju, doktor fizičkohemijskih nauka. Bavi se ispitivanjem sistema za isporuku lijekova, proučava njihovu kinetiku i degradacione mehanizme. Posljednjih godina, u okviru međunarodne saradnje sa kolegama iz Srbije, SAD i Japana, intenzivno radi na razvoju sistema slaborastvorljivih lijekova u vodi sa fokusom na njihovu poboljšanu stabilnost, rastvorljivost i bioraspoloživost. Sa saradnicima je objavila više istaknutih međunarodnih radova, bila je koordinator nekoliko nacionalnih projekata, kao i član međunarodnih projekata.  Veliku pažnju posvećuje uključivanju studenata u naučno-istraživački rad i stručnom usavršavanju studenata.

Kabinet: zgrada SP Hemija
Telefon: +387 51 319 142
E- pošta: dijana.jelic@med.unibl.org

Konsultacije: ponedjeljak 12.30-13.30


АKADEMSKA KARIJERA
 • 2023 – i dalje Redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu fakultetu, Studijski program Hemija, Univerzitet u Banjoj Luci
 • 2019 – 2023 Vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu fakultetu, Studijski program Hemija, Univerzitet u Banjoj Luci
 • 2017 – 2019 Vanredni profesor na Medicinskom fakultetu, Studijski program Farmacija, Univerzitet u Banjoj Luci
 • 2012 – 2017 Docent na Medicinskom fakultetu, Studijski program Farmacija, Univerzitet u Banjoj Luci
 • 2014 – i dalje Šef Katedre za Fizičku hemiju na Univerzitetu u Banjoj Luci
 • 2007 – 2012 Viši asistent na Medicinskom fakultetu, Studijski program Farmacija, Univerzitet u Banjoj Luci
 • 2001 – 2007 Asistent na Medicinskom fakultetu, Studijski program Farmacija, Univerzitet u Banjoj Luci
NASTAVA
 • Fizička hemija 1
 • Fizička hemija 2
 • Fizička hemija 3
 • Instrumentalne metode
 • Hemijska kinetika i kataliza
 • Koloidna hemija
 • Fotohemija
ОBRAZOVANJE
 • 2012 Doktor fizičkohemijskih nauka (Univerzitet u Beogradu, Fakultet za Fizičku hemiju, Mentor: akademik prof. dr Slavko Mentus
 • 2007 Magistar fizičkohemijskih nauka (Univerzitet u Beogradu, Fakultet za Fizičku hemiju) Mentor: akademik prof. dr Slavko Mentus
 • 2000 Diplomirani fizikohemičar (Univerzitet u Beogradu, Fakultet za Fizičku hemiju)
PROJEKTI I GRANTOVI
MEĐUNARODNI PROJEKTI
 • COST EU project CM18202 – Network for equilibria and Chemical thermodynamics Advanced Research, 2019-2023
 • COST EU project CM1402 – From molecules to crystals – how do organic molecules form crystals? (Crystallise)
NACIONALNI PROJEKTI
 • Inovativni pristup inkapsulacije holekalciferola: strategija za poboljšanje stabilnosti i bioraspoloživosti, koordinator
 • Nanokompoziti na bazi pirofilita: kinetički aspekti otpuštanja bioaktivnih molekula, koordinator projekta
 • Fitosinteza, karakterizacija i biomedicinska primjena metalnih (Ag, Si, Cu) i oksidnih (ZnO, TiO2, CuO, Fe2O3) nanočestica: mikrobiološki, biokinetički i toksikološki aspekt, koordinator projekta
 • Studija o prisustvu teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC i UV/VIS spektrofotometrije, koordinator projekta
 • Sinteza, fizičkohemijska karakterizacija, kvantitativni odnosi između strukture i dejstva, dizajn, tehnološka i farmaceutska analiza farmakološki aktivnih supstanci, coordinator projekta
 • Uticaj crijevne flore u metabolizmu i dejstvu lijekova – uticaj probiotika, član
 • Ispitivanje kvaliteta eteričnog ulja drvnog zelenila i plodova četinara sa prostora Republike Srpske, član
 • Energetski efikasna sinteza i ispitvanje površinskih pojava na odabranim oksidnim materijalima, član
STIPENDIJE I RAZMJENE
 • Postdoktorsko usavršavanje – Nacionalni institut za nauku o materijalima, Tsukuba, Japan, stipendista Matsumae fondacije, 2023
 • Postdoktorske istraživačke studije – Univerzitet u Birminghemu, Alabama, SAD, Fulbright Visiting Scholar, 2018/2019
ODABRANE PUBLIKACIJE
 • B. Janković, S. Papović, M. Vraneš, S. Pržulj, S. Zeljković, S. Veličković, F. Veljković, D Jelić. Biomineral nanocomposite scaffold (CaCO3/PVA based) carrier for improved stability of vitamin D3: characterization analysis and material properties. J Mater Sci 58, 6580–6601, 2023. https://doi.org/10.1007/s10853-023-08453-z
 • D. Jelić, M. Đermanović, Anđela Marković, Nebojša Manić, Suzana Veličković, Filip Veljković, Bojan Janković. Novel insight in thermo-oxidative kinetics of vitamin D-based supplement formulation using TG-DTG-DTA, ATR-FTIR and MALDI-MS techniques. Journal of Thermal Analaysis and Calorimetry, 2023 https://doi.org/10.1007/s10973-023-12017-3
 • D. Jelić, J. Todorović, M. Saletović, A. Šmitran, S. Mentus: Thermal stability and antimicrobial properties of pure and modified pyrophyllite (PYRO/Ag) clay. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 1-10 2022 (IF: 4.755) https://doi.org/10.1007/s10973-022-11303-w
 • S. Zeljković, M. Balaban, D. Gajić, S. Vračević, T. Ivas, D. Vranković, D. Jelić: Mechanochemically induced synthesis of N-ion doped ZnO: Solar photocatalytic degradation of methylene blue. Green Chemistry Letters and Reviews 2022 (IF: 6.016) https://doi.org/10.1080/17518253.2022.2108343
 • D. Jelić, S. Papović, M. Vraneš, S. Gadžurić, S. Berto, E. Alladio, D. Gajić, B. Janković: Thermo-Analytical and Compatibility Study with Mechanistic Explanation of Degradation Kinetics of Ambroxol Hydrochloride Tablets under Non-Isothermal Conditions. Pharmaceutics 13:1910 2021 ((IF: 6.525) https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13111910
 • V. Topić Vučenović, Z. Rajkovača, D. Jelić, D. Stanimirović, M. Mikov, B. Miljković, K. Vučićević: Population exposure-response model of 131I in patients with benign thyroid disease. European Journal of Pharmaceutical Sciences 165:105942 2021 (IF: 5.112) https://doi.org/10.1016/j.ejps.2021.105942
 • SD. Jelić, S. Zeljković, D. Jugović, S. Mentus: Thermogravimetric insight in the reduction of xCuO – (1-x)MoO3 oxide system (0.1 ≤ x ≤ 0.9) by hydrogen. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 105480 2021 (IF:4.804) https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105480
 • D. Jelić: Thermal stability of amorphous solid dispersions. Molecules 26:238 2021 (IF:4.927) https://doi.org/10.3390/molecules26010238
 • Accelerating Effect of Poly(vinylpyrrolidone) Matrix on Thermal Decomposition of Malonic Acid, Ind. Eng. Chem. Res. 58(2019)2891-2898, https://doi.org/10.1021/acs.iecr.8b06457
 • Thermal stability of indomethacin increases with the amount of polyvinylpyrrolidone in solid dispersion, Thermochimia Acta, 676(2019)172-176, https://doi.org/10.1021/acs.iecr.8b06457
 • Solvent-deficient synthesis of cerium oxide: Characterisation and kinetics, Ceramics International 45(2019)10063-10071, DOI:10.1016/j.ceramint.2019.02.052
 • Synthesis of MnCo2O4 nanoparticles as modifiers for simulataneous determination of Pb(II) and Cd(II), Plos one, 2019, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210909
 • Thermogravimetric study of the reduction of CuO-WO3 oxide mixtures in the entire range of molar ratios, Journal of thermal analysis and calorimetry, 132(2018)77-90, https://doi.org/10.1007/s10973-017-6921-0
 • Investigation of factors influencing radioiodine (131I) biokinetics in patients with benign thyroide disease using nonlinear mixed effects approach, European Journal of Clinic Pharmacology, 74(2018)1037-1045, https://doi.org/10.1007/s00228-018-2459-8
 • Biomaterials in Clinical Practice, Advances in Clinical Research and Medical Devices, Part I, Polymeric Biomaterials in Clinical Practice, Springer International Publisher (2017);
 • S. Zeljković, T. Ivas, S. Vaucher, D. Jelić, L. J. Gauckler:The changes of Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ perovskite oxide on heating in oxygen and carbon dioxide atmospheres.Journal of the Serbian Chemical Society 77:1457-1481 2014 (IF: 0.889) https://doi.org/10.2298/JSC131024018Z
 • B.Tomic-Tucakovic, D. Majstorovic, D. Jelic, S.Mentus, Thermogravimetric study of the kinetics of Co3O4 reduction by hydrogen, Thermochimica Acta, 541:15-24 2012 (IF:2.760)10.1016/j.tca.2012.04.018
 • D. Jelić, B. Tomić-Tucaković, S. Mentus, “A kinetic study of copper(II) oxide powder reduciton with hydrogen, based on thermogravimetry”. Thermochimica Acta 521:211-217 2011 (IF: 2.410)DOI: 10.1016/j.tca.2011.04.026
 • D. Jelić, J. Penavin-Škundrić, D. Majstorović, S. Mentus, “The thermogravimetric study of silver(I) oxide reduciton by hydrogen”, Thermochimica Acta 526:252-256 2011 (IF:2.410)10.1016/j.tca.2011.10.001
OSTALO
 • Atkivna naučna saradnja sa članicama Univerziteta u Beogradu (Fakultet za Fizičku hemiju, Farmaceutski fakultet i Hemijski fakultet) u promociji nauke i mentorskoj saradnji, studenata na master studijama i doktorskim studijama.
 • Učešće u izradi curruculuma na I, II I III ciklusu studija na Univerzitet u Banjoj Luci (Studijski program Hemija, Prirodno-matematički fakultet, Studijski program Farmacija, Studijski program Sanitarno inžinjerstvo, Studijski program Medicinsko-laboratorijska dijagnostika, Medicinski fakultet)