ОПРЕМА

ЗP SYNC SERIES БЕТ АНАЛИЗАТОР

Уређај мјери специфичну површину узорка укључујући расподјелу величине пора. Одређивање специфичне површине представља главни задатак у карактеризацији порозних и фино спрашених узорака. Мјерење се изводи адсорпцијом течног азота на температури од 77 К.

BEHR E1 ЕКСТРАКТОР

Аутоматски уређај за брзу екстракцију при анализи узорака из животне средине, хране, производа широке употребе и других. Екстрактор омогућава 40-70% уштеду времена у односу на класичну континуирану екстракцију по Сокслету и ефикасније изоловање термолабилних супстанци.

CR 4200 WTW ТЕРМОРЕАКТОР

Термореактор за реакције које се одвијају у опсегу од 25-170 оС омогућава праћење одговарајућих процеса на двије различите температуре. Погодан за извођење процеса дигестије и већег броја анализа при анализи воде и водених система, као и присуства токсичних метала.

SHIMADZU IRSPIRIT ATR FTIR

Инфрацрвена спектроскопија у области од 400 до 4000 cm-1 користи се идентификацију присутних функционалних група, стандардну квантитативну анализу узорка или за идентификацију једињења поређењем спектра непознатог једињења са спектром стандарда. Уређај је опремљен библиотеком која садржи 12000 спектара.

ROCKER ВАКУУМ ПУМПА

Преносна пумпа као дио апаратуре за филтрацију раствора и суспензија различитих узорака. Осим за стандарне лабораторијске поступке може се користити за узорковање приликом одређивања садржаја различитих загађујућих супстанци и суспендованих честица у ваздуху.

UV-VIS LAMBDA 25 PERKIN-ELMER

Инструмент који се користи за стандардно одређивање концентрације аналита на основу апсорпције зрачења у области од 200 до 700 nm.  Осим у истраживачке сврхе погодан је за квантитативну хемијску и биохемијску анализу узорака из животне средине, хране и пића, биолошких узорака, у петрохемијској и фармацеутској индустрији.

ОМАX 40X-2500X МИКРОСКОП

Дигитализовани микроскоп за снимање узорака на увећањима до 2500 пута. Погодан за снимање хемијских и биолошких узорака микроскопских величина, као и посматрање структуре и морфологије различитих материјала. Уз камеру као додатак могуће је снимити материјал у виду фотографија или филмова.

PL1 ПОЛАРИМЕТАР

Инструмент за испитивање оптички активних супстанци на основу угла закретања свјетлости у опсегу од 0 до 180о. Омогућава квантитативно и квалитативно одређивање оптички активних супстанци, као и праћење процеса деградације и структурних промјена током различитих хемијских реакција.

ABBE RTM РЕФРАКТОМЕТАР

Уређај за брзу, једноставну и ефикасну квалитативну и квантитативну анализу узорака на основу мјерења индекса преламања свјетлости. Погодан је за анализу алкохола, хране, фармацеутских препарата, боја, премаза, лакова, петрохемикалија и друго. Омогућава праћење кинетике и механизма одређених хемијских процеса.

DOSTMANN ЛУКСМЕТАР

Инструмент за мјерење освјетљености, уз опцију аутоматског или ручног избора опсега мјерења са аутоматском калибрацијом нулте тачке и брзином од два мјерења у секунди. У хемијској лабораторији употребу је нашао као уређај за праћење услова под којим се одвијају фотосензитивне реакције.

HANNA ТУРБИДИМЕТАР

Уређај за мерење замућења раствора узрокованог суспендованим честицама. Испуњава захтјеве стандардних метода за мjерење замућености у води и отпадним водама. У нашој лабораторији се користи и за анализу узорака из прехрамбене индустрије.

HANNA pH-МЕТАР

Инструмент за мјерење pH-вриједности и оксидо-редукционог потенцијала раствора, oпсегa мјерења од -2.000 do 16.000 pH јединица, односно ±2000 mV. Подаци добијени помоћу овог инструмента драгоцјени су у свим истраживачким и примијењеним областима хемије.

NABERTHERM RSH ТУБНА ПЕЋ

Цилиндрична пећ за обраду узорака у атмосфери различитих гасова ради оксидације, каталитичког раста, увођења нанопорозности, каљења и других модификација материјала до 1300 °C уз аутоматизовану контролу протока гасова и програмирање температуре. Користи керамичке или кварцне цијеви по потреби.

NABERTHERM МУФОЛНА ПЕЋ

Пећ за брзо контролисано загријавање до температура од 1100 оС, као и хлађење у изолованим, енергетски ефикасним условима. Користи се за спаљивање и термичку обраду узорка, као и за синтезу на повишеним температурама. Примјену налази и у анализи узорака из животне средине и хране.

VIMS ELEKTRIK ПЕЋ ЗА ЖАРЕЊЕ

Класична лабораторијска пећ за загријавање и жарење на температурама до 1100 оС. Користи се за спаљивање и калцинацију узорака, као и за реакције синтезе које се дешавају при високим температурама. У нашој лабораторији ову пећ користе студенти нижих година при гравиметријским анализама.

VIMS ELEKTRIK VSSW-33 СУШНИЦА

Вакуумска сушница за сушење термолабилних  и других узорака и уклањање тешко испарљивих растварача, без нарушавања првобитних својстава и морфологије материјала.

VIMS ELEKTRIK LSW-53 СУШНИЦА

Уређај за сушење лабораторијског посуђа и  материјала, али за одређивање садржаја влаге у узорцима на задатој температури уз струјање топлог ваздуха.  

MAГНЕТНE МИЈЕШАЛИЦE

Уређај за мијешање раствора и суспензија, уз могућност загријавања и подешавања броја обртаја, као и времена мијешања. Користи се за извођење хемијских реакција под контролисананим условима. Наше лабораторије су опремљене са више различитих модела магнетних мијешалица.

WITEG ВОДЕНО КУПАТИЛО

Водено купатило са мућкањем за поступке код којих је неопходно стално мијешање уз одржавање константне температуре и броја покрета. Примјењује се када је неопходно оптимизовати или повећати брзину и ефикасност хемијских реакција, процес адсорпције или растворљивост материјала.

MEMMERT УЉАНО КУПАТИЛО

Уљано купатило за контролисано загријавање реакционе смјеше. Одабиром одговарајућег силиконског или минералног уља омогућено је извођење реакције на температурама до 200 оС. Погодно је за извођење синтезе разних органских једињења и полимерних материјала.

VIMS ELEKTRIK КУПАТИЛА

Стандардна водена купатила неопходна у експериментима и анализама који захтијевају константну температуру система до максималне температуре 95 °C. Наше лабораторије су опремљене са неколико оваквих апарата у различитим димензијама, односно различитих запремина.

KERN АНАЛИТИЧКА ВАГА

KERN ТЕХНИЧКА ВАГА  

SHIMADZU АНАЛИТИЧКА ВАГА