УВОДНА РИЈЕЧ

Хемија је фундаментална природна наука која се бави структуром и промјенама супстанце и дубоко је инволвирана у сва поља савремене људске дјелатности. На Студијском програму хемија образују се високостручни појединци из области хемије, стручњаци компетентни за рад у лабораторијама које се баве истраживањима у области хемије и сродних наука. Иновирани наставни планови Студијског програма хемија конципирани су тако да омогуће студентима стицање како фундаменталних и дисциплинарних знања у складу са прихваћеним нормама на европском нивоу, тако и основе специфичних знања из најактуелнијих области хемије као што су синтеза и карактеризација нових неорганских и органских једињења са циљаним својствима, повећање енергетске ефикасности, аналитика и хемија животне средине. Такође, на Студијском програму хемија образују се професори хемије оспособљени за рад у основним и средњим школама који, поред хемијских знања, проучавају програме из области наставе хемије. Након завршетка студија наши дипломци налазе запослење у индустрији, школама, институтима и другим институцијама гдје су потребна стручна знања, савјети и препоруке из области хемије. У четири године студија првог циклуса, студентима хемије је омогућено студирање према модерном образовном програму са нагласком на усвајање фундаменталних знања, али и најновијих научних и примјењених достигнућа из области хемије и сродних наука. Поред стручних знања, посебна пажња посвећена је развијању критичког мишљења, усвајању методологије рјешавања проблема и коришћења најсавременијих информационих технологија у процесу учења и презентовања стеченог знања.