ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДИЈА

Студијски програм хемија је организован према моделу 4+1+3. Овај модел подразумијева да се студије на првом циклусу изводе у осам семестара односно четири године. Број ECTS бодова по години студија је 60, тако да студент по завршетку основних студија остварује 240 ECTS бодова. Додипломске студије хемије састоје се од обавезних и изборних предмета чијим се савладавањем стичу знања и вјештине које омогућавају добијање дипломе првог степена академских студија. На Студијском програму хемија постоје два смјера: Општи смјер и Наставни смјер.

Предмети у прве двије године студија су заједнички за оба студијска смјера, док се у трећој и четвртој години програми значајно разликују. Први циклус студирања на Студијском програму хемија садржи укупно 39 предмета од чега је 31 обавезан и осам изборних предмета. За сваки изборни предмет су понуђена два предмета од којих студент бира један предмет.

Након завршетка првог циклуса студија студенти на Студијском програму хемија стичу сљедећа академска звања:

Дипломирани хемичар – 240 ECTS, студенти општег смјера и

Дипломирани професор хемије – 240 ECTS, студенти наставног смјера

По завршетку првог циклуса студија студент стиче право уписа на II циклус – Мастер студије хемије. Други циклус студија хемије покренут је академске 2016/2017. године и одвија се према савременом наставном плану који је усклађен са најновијим достигнућима из области хемије. Студентима је омогућено да у сарадњи са ментором изаберу четири од укупно шест предмета. За упис на II циклус студија могу конкурисати колеге са завршеним I циклусом академских студија хемије и сакупљених 240 ЕCTS. Студенти са других факултета и сродних студијских програма могу уписати мастер студије хемије, а у зависности од степена поклапања након извршене еквиваленције предлаже се директно укључивање у наставу или полагање одрeђених допунских испита. Мастер студије хемије трају два семестра и завршавају се са сакупљених 60 ECTS бодова.

Након завршетка другог циклуса студија студенти на Студијском програму хемија стичу сљедеће академско звање:

Мастер хемичар – 300 ECTS

Након завршеног I и II циклуса студент остварује укупно 300 ECTS бодова и стиче право уписа на Трећи циклус студија хемије. Трећи циклус студија траје шест семестара, односно три године и студенти на овом циклусу могу да остваре 180 ECTS бодова. Након завршеног првог, другог и трећег циклуса студент остварује укупно 480 ECTS бодова и стиче звање:

Доктор хемијских наука – 480 ECTS

Сврха Докторских студија хемије јесте оспособити студенте за развој и примјену научних и стручних достигнућа из хемијских наука, као и за напредно експериментално истраживање из области хемије.

chromatograph-T5bLSeaJakQ-unsplash