КУРИКУЛУМ

Доктор хемијских наука – 480 ECTS

 

КУРИКУЛУМ

 

ПРВА ГОДИНА

I семестар

Истраживачки рад 1 (ДХЕМ23ИР1)

Изборни предмет 1

Изборни предмет 2

 

ПРВА ГОДИНА

II семестар

Истраживачки рад 2 (ДХЕМ23ИР2)

Изборни предмет 3

Изборни предмет 4

 

ДРУГА ГОДИНА

III семестар

Истраживачки рад 3 (ДХЕМ23ИР3)

Изборни предмет 5

 

ДРУГА ГОДИНА

IV семестар

Истраживачки рад – Реферaт (ДХЕМ23ИРР)

Изборни предмет 6

 

ТРЕЋА ГОДИНА

V семестар

Писање и објављивање научног рада (ДХЕМ23ПОНР)

 

ТРЕЋА ГОДИНА

VI семестар

Израда и одбрана докторске дисертације (ДХЕМ23ИДД)

 

Изборни предмети

Савремене електрохемијске методе за пречишћавање воде (ДХЕМ23СЕМ)

Хемијски сензори и биосензори (ДХЕМ23ХСБ)

Системи управљања квалитетом у аналитичким лабораторијама (ДХЕМ23СУК)

Напредне методе раздвајања (ДХЕМ23НМР)

Термичка стабилност активних компоненти и ексципијенаса у чврстим формулацијама (ДХЕМ23ТСК)

Напредне електрохемијске методе (ДХЕМ23НЕМ)

Хемијска формулација и карактеризација система за испоруку лијекова (ДХЕМ23ХФЛ)

Полимерни нанокомпозити и хибридни материјали (ДХЕМ23ПНМ)

Хемија материјала (ДХЕМ23ХМА)

Угљенични наноматеријали (ДХЕМ23УНА)

Одабрани полимерни материјали за  напредне примјене (ДХЕМ23ОПМ)

Горива (ДХЕМ23ГОР)

Одабрана поглавља заштите животне средине (ДХЕМ23ОПС)

Хемија потенцијално токсичних елемената (ДХЕМ23ХТЕ)

Водорастворни полимери – структура, својства и примjена (ДХЕМ23ВРП)

Одабрана поглавља токсиколошке биохемије (ДХЕМ23ОПТ)

Одабрана поглавља биохемије биљака (ДХЕМ23ОПБ)

Хемија хране (ДХЕМ23ХХР)

Анализа токсичних супстанци у материјалима за паковање хране (ДХЕМ23АТС)

Евалуација у образовању (ДХЕМ23ЕУО)

Одабрана поглавља хемијске информатике (ДХЕМ23ОПИ)

Писање пројектног приједлога и управљање научноистраживачким пројектима (ДХЕМ23ППП)

Увод у сциентометрију, моделе објављивања у научним  часописима и индексне сервисе (ДХЕМ23УУС)