vladars-300x300
pmf-logo-300x289
dusica.logo

МОНИТОРИНГ ОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ И СПЕЦИФИЧНИХ ПАРАМЕТАРА НА МОЛЕКУЛСКОМ НИВОУ ИЗ РИЈЕКЕ ВРБАС НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА

САЖЕТАК ПРОЈЕКТА:

Циљ овог пројекта је да се употребом најсавременије инструменталне технике изврши процјена поријекла органске супстанце, односно њене угљоводоничне фракције, ријеке Врбас, анализом воде, ријечних седимената и обалних седимената (земљишта) на простору града Бања Лука, кроз једногодишњи мониторинг поменутог подручја.

Локалитети узорковања су били изабрани тако да се налазе у близини колекторских и индустријских испуста, као и притока ријеке Врбас на градском подручју. Узорковање је вршено периодично, три пута годишње у периодима највишег, односно најнижег водостаја ријеке Врбас и њених притока.

Екстракција растворне органске супстанце је извођена методом течно- течне екстракције. Укупна органска супстанца је фракционисана методом хроматографије на стубу на четири фракције: н- алкане, ароматичне угљоводонике, алкохоле и масне киселине, односно њихове естре.

Све изоловане фракције су анализиране гасно- хроматографском/ масено спектрометријском (ГЦ- МС) техником, те је на основу добијених хроматограма и обилности појединих идентификованих једињења утврдити степен присуства загађујућих супстанци нафтног типа, али и механизам њене трансформације и миграције у животној средини.

Ово истраживање осим практичног увида у стање животне средине имаће и фундаментални научни значај са аспекта примјене органско геохемијских алата на процјену поријекла и судбине загађујуће супстанце нафтног типа у природи.

ПОЧЕТАК ПРОЈЕКТА: 2018. година

 

ПРОЈЕКТНИ ТИМ:

1. Душица Пешевић, ванредни професор, координатор   (dusica.pesevic@pmf.unibl.org) (Природно-математички факултет, Бања Лука)

2. Бранимир Јованчићевић, редовни професор, члан тима  (bjovanci@chem.bg.ac.rs) (Хемијски факултет Београд)

  1. Малиша Антић, редовни професор, члан тима (mantic@agrif.bg.ac.rs) (Пољопривредни факултет Београд)
  1. Ivan Špánik, редовни професор, члан тима (ivan.spanik@stuba.sk) (Технички факултет Братислава)
  1. Милица Балабан, ванредни професор, члан тима (milica.balaban@pmf.unibl.org) (Природно-математички факултет, Бања Лука)
  1. Andrea Machyňáková, научни сарадник, члан тима (andrea.machynakova@stuba,sk) (Технички факултет Братислава)
  1. Иван Самелак, стручни сарадник, истраживач (ivan.samelak@pmf.unibl.org) (Природно-математички факултет, Бања Лука)
  1. Мирјана Марковић, виши асистент, истраживач (mirjana.markovic@pmf.unibl.org) (Природно-математички факултет, Бања Лука)
  1. Немања Кољанчић, студент докторских студија, истраживач (nemanjakoljancicjoki@yahoo.com) (Природно-математички факултет, Бања Лука)
  1. Предраг Родић, студент мастер студија, истраживач  (predrag.rodic93@gmail.com)    (Природно- математички факултет, Бања Лука)

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

Резултати овог пројекта ће несумњиво отворити нова питања и могућности побољшања квалитета животне средине као и начина за њену ремедијацију. Такође важно је рећи и да ће се наставити сарадња и умрежавање са међународним партнерима и на будућим пројектима.

ПОВЕЗНИЦЕ:

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво

Хемијски факултет Београд

Технички факултет Братислава