ОПШТИ УСЛОВИ

Основни услов за упис на Студијски програм хемија (прва година првог циклуса студија) је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству. Кандидати који конкуришу за упис, полажу пријемни испит из хемије. Редослијед кандидата за упис на утврђује се на основу:

општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и

резултата постигнутих на пријемном испиту.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет). На пријемном испиту кандидат може остварити 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената у сарадњи са Централном комисијом за упис на студијске програме универзитета. У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту.

На Универзитету у Бањој Луци право уписа немају кандидати који на пријемном испиту нису остварили најмање 15 бодова. Уколико број примљених студената буде мањи од минимума утврђеног Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа („Службени гласник Републике Српске“ број 84/14 и 38/17), наведеним студентима ће бити понуђен други одговарајући студијски програм.

Влада Републике Српске доноси одлуку о броју студената који се уписују у прву годину првог и другог циклуса студија на јавне високошколске установе.