НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ

2021

RM@schools 4.0 (Минерали у школама 4.0) Подршка Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске

 

Биоактивна једињења за његу коже базирана на споредним производима из пољопривредно-прехрамбене и текстилне индустрије. Подршка Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине

 

2020

Нанокомпозити на бази пирофилита: кинетички аспекти отпуштања биоактивних молекула

 

Нанохемијска рјешења у унапређењима адитива за техничке лубриканте

 

Синтеза и карактеризација силоксаниских блок кополимера са потенцијалом самообнављања

 

Механохемија

 

 2019

Пренос знања из ЕУ земаља у Републику Српску: унапређење методологија стручне праксе у области наука о материјалима

 

Увод у механохемију

  

2018

Иновативни приступ синтези BiFeO3 фотонапонских материјала

 

Мoнитoринг oргaнскe супстaнцe и спeцифичних пaрaмeтaрa нa мoлeкулскoм нивoу из риjeке Врбaс нa пoдручjу грaдa Бaњa Лукa

 

Утицај биљних екстраката на смањење токсичних ефеката пестицида у хуманим еритроцитима у invitro условима

 

Синтеза и примјена магнетичног композита полимер/бентонит за уклањање загађујућих супстанци из водених раствора

 

Развој нових полимерних адитива за хибридне соларне ћелије високих перформанси

 

2016

Синтеза и карактеризација биокомпатибилних и биодеградабилних термопластичних еластомера на бази поли(L-лактида) и поли(диметилсилоксана)

 

2015

Токсични ефекат пестицида тербутилазина на антиоксидативне ензиме и протеине еритроцита људи in vitro

 

Синтеза и карактеризација биокомпатибилних и биодеградабилних термопластичних еластомера на бази поли(L-лактида) и поли(диметилсилоксана)