blagojevic

Драгана БЛАГОЈЕВИЋ

Доцент, доктор хемијских наука

Област: Аналитичка хемија

Наставник аналитичке хемије и доктор хемијских наука из области аналитичке хемије. Бави се анализом реалних узорака (вода, земљиште, боксити, црвени муљ) употребом различитих метода (гравиметријске и волуметријске методе, потенциометрија, кондуктометрија, UV-VIS спектрофотометрија, атомска-апсорпциона спектрофотометрија (ААS). Истраживала је утицај амбалаже и услова чувања на хемијски састав минералне воде. У посљедње вријеме бави се карактеризацијом различитих типова боксита рендгенском флуоресцентном спектрометријом (XRF).

Кабинет: зграда СП Хемија
Телефон: +387 51 319 142
Е-пошта: dragana.blagojevic@pmf.unibl.org

Консултације: сриједа 12.00-13.00


АКАДЕМСКА КАРИЈЕРА
Универзитет у Бањој Луци Природно-математички факултет
 • 2019 – и даље: Доцент за ужу научну област Аналитичка хемија
 • 2015-2019- Виши асистент
 • 2008-2015- Виши асистент
 • 2001-2008- Асистент
НАСТАВА
 • Аналитичка хемија 1
 • Аналитичка хемија 2
 • Узорковање и припрема узорака за хемијску анализу
ОБРАЗОВАЊЕ
 • 2019 Доктор хемијских наука ( Универзитет у Бањој Луци, Природно-математички факултет) Карактеризација различитих типова боксита рендгенском флуоресцентном спектрометријом, Ментор: проф. Драгица Лазић
 • 2007 Магистар хемијских наука ( Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет) Промјена квалитета минералних вода Губер-Сребреница под различитим условима амбалажирања и складиштења. Ментор: проф. Драгица Лазић
 • 2000 Дипломирани инжињер прехрамбене технологије (Универзитет у Бањој Луци, Технолошки факултет)
ПРОЈЕКТИ И ГРАНТОВИ
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Истраживање промјена квалитета и могућности стабилизације под различитим условима флаширања и складиштења минералних вода Губер Сребреница, сарадник
 • Моделирање величине честице алуминијум-хидроксида у зависности од параметара разлагања, сарадник
 • Добијање еколошких тешко запаљивих пуниоца високог квалитета на бази алуминијум-хидроксида, сарадник
 • Истраживање биохемијских механизама одговора биљака на хипоксију и повећану концентрацију реактивних врста кисеоника насталих под утицајем поплаве и суше, сарадник.
 • Утицај биљних екстраката на смањење токсичних ефеката пестицида у хуманим еритроцитима у ин витро условима, сарадник
ОДАБРАНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
 • D. Blagojević, D. Lazić, D. Kešelj, B. Škundrić, P. Dugić, G. Ostojić: Determining the Content of Silicon Dioxide in Bauxites Using X-Ray Fluorescence Spectrometry. Iranian Journal of Chemisty and Chemical Engineering 38:115-125 2019 http://www.ijcce.ac.ir/article_34231.html
 • D. Blagojević, D. Lazić, D.Kešelj, G. Ostojić, M. Imamović: Determination of Titanium Dioxide Content in Bauxites Using X-ray Fluorescence Spectrometry by Fusion and by Pressing. Acta Chimica Slovenica 65:380-387 2018 https://doi.org/ 10.17344/acsi.2017.4098
 • D. Blagojevic, D. Lazic, D. Keselj, Z. Obrenovic, G. Ostojic: Determination of Iron Oxide Content in Bauxites Using X-Ray Fluorescence Spectrometry by Pressing: A Comparative Study with Spectrophotometric Method. Science Journal of Chemistry 6-6: 108-114 2018 https://doi.org/10.11648/j.sjc.20180606.12
 • G. Ostojić, D. Lazić, B. Škundrić, J. Penavin-Škundrić, S. Sladojević, D. Kešelj, D. Blagojević: Chemical-minerological characterization of bauxites from different deposits. Contemporary Materials V-1: 84-94 2014 https://doi.org/10.7251/COMEN14010840
 • J. Mikić, D. Lazić, J. Penavin-Škundrić, M. Perušić, D. Kešelj, D. Blagojević, G. Ostojić: Crveni mulj, kao pigment u proizvodnji betonskih elemenata. Reciklaža i održivi razvoj 6-1: 18-25 2013 https://www.rsd.tfbor.bg.ac.rs/?page_id=56
 • D. Lazić, B. Škundrić, J. Penavin-Škundrić, S. Sladojević, Lj. Vasiljević, D. Blagojević, Z. Obrenović: Stability of tris-1,10-phenanthroline iron(II) complex in different composites. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ 16-2: 193-198 2010 https://doi.org/10.2298/CICEQ100204028L