ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

На Студијском програму хемија од академске 2023/24. године изводи се акредитован, савремен и иновативан програм докторских студија који обухвата широк спектар хемијских области. Овај програм је намијењен студентима који су завршили мастер студије из области хемије и сродних наука у земљи или иностранству и стекли укупно 300 ECTS кредита.

 

Докторске студије хемије су у потпуности усклађене са Европским квалификацијским оквиром који одговара нивоу стицања звања доктора наука. Завршетком студија и одбраном докторске дисертације стиче се звање Доктор хемијских наука – 480 ECTS. Сврха Докторских студија хемије јесте оспособити студенте за развој и примјену научних и стручних достигнућа из хемијских наука, као и за напредно експериментално истраживање из области хемије.

 

Циљ докторских студија хемије је образовати стручњаке за самостално и тимско истраживање у области хемијских наука. Програм је осмишљен да студента оспособљава за рад у мултидисциплинарним тимовима, при чему се развија критичко размишљање, аналитичке вјештине и способности рјешавања проблема. Студенти раде у окружењу у коме се изузетно цијене упорност, дослиједност, научно поштење и радна етика.

 

Студентима је омогућено да избором предмета и теме истраживања активно учествују у обликовању свог стручног и научног образовања из изабране хемијске области и да унаприједе своје знање до нивоа доктора наука. Kроз овакав модел студирања кандидати стичу вјештине планирања и извођења експеримената, као и приказивања и излагања резултата у форми научног рада у научним часописима или на научним скуповима.

 

Студенти се квалификују за развој нових технологија и поступака како би кроз научноистраживачки рад допринијели развоју хемијских наука, али и општем развоју друштва. Након завршеног програма докторских студија, доктори хемијских наука су оспособљени за рад у индустрији, наставним и научно-истраживачким  и другим институцијама.

 

Гдје могу пронаћи конкурс?

Kонкурс за упис III циклуса студија – Докторских студије хемије се расписује сваке године и њиме су дефинисана неопходна документа која мора садржавати апликација за студије, као и рок за њихово достављање. Kонкурс за упис студената у прву годину трећег циклуса студија у академској 2023/2024. години на јавним високошколским установама се налази овдје.

 

Шта је потребно за упис?

За упис на докторске студије неопходно је доставити:

 (1) извод из матичне књиге рођених;

(2) увјерење о држављанству које није старије од шест мјесеци;

(3) овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);

(4) додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена;

(5) наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму);

(6) доказ о уплати административних трошкова уписа;

(7) библиографију.

Право пријаве на конкурс за упис на трећи циклус студија Универзитета у Бањој Луци имају кандидати који испуњавају услове прописане чланом 5. Правила студирања на трећем циклусу студија.

 

Гдје могу пронаћи трошковник?

Трошкове Докторских студија хемије сноси кандидат. Трошковник усвајају надлежна тијела Универзитета у Бањој Луци. Трошковник Универзитета у Бањој Луци за академску 2023/2024. годину може се пронаћи овдје.

 

Гдје могу радити као доктор хемијских наука?

Доктори хемије имају много каријерних могућности. Могу радити на универзитетима, у истраживачким и  развојним лабораторијама у фармацеутској, прехрамбеној, нафтној индустрији, генерално у енергетском сектору, бавити се хемијском анализом у јавним и приватним институтима и лабораторијама, пружати консултантске услуге или радити у регулаторним агенцијама.

Такође могу започети предузетничке подухвате и развијати властите компаније. Избор зависи од личних интересовања и циљева.

 

Да ли су Докторске студије хемије на Универзитету у Бањој Луци усклађене са сличним програмима?

Kурикулум Докторских студија хемије је у потпуности усклађен и компатибилан са сличним програмима на другим универзитетима у региону, Европи и свијету. Ово омогућава нашим студентима приступ ресурсима, мобилност и признавање дипломе, и на крају повећава и гарантује квалитет истраживања које студент проводи. Наши студенти могу да током студија проведу период размјене у сврху истраживања и бирају предмете на одговарајућим свјетским универзитетима.