vladars-300x300
pmf-logo-300x289

Утицај биљних екстраката на смањење токсичних ефеката пестициде у хуманим еритроцитима in vitro условима

Резиме пројекта

Пестициди су хемијска једињења чија је употреба у сталном порасту због све веће потребе становништва за храном, али и климатских промјена и резистенције која може да се јави због дуготрајне примјене. Различите су хемијске структуре, веома су постојни у води и земљшиту и путем ланца исхране доспијевају до хуманог организма. Познато је да пестициди доводе до повећаног стварања реактивних врста кисеоника (супероксид анјон радикала, хидроксилног радикала и водоник пероксида) што за посљедицу има појаву оксидативног стреса, промјене на нивоу структуре и функције ћелије а крајњи исход може бити смрт ћелије. Крајња манифестација токсичног дјеловања пестицида је појава болести на макроскопском нивоу (карцином, диабетес, неуролошке болести, астма,..). Циљно мјесто дјеловања пестицида најчешће је ћелијска мембрана, а једна од посљедица је липидна пероксидација. Такође, дешавају се и промјене у антиоксидативном метаболизму због нарушене редокс хомеостазе ћелија. Еритроцити су се показали као одличан модел за изучавање утицаја пестицида на ниво липидне пероксидације, а истовремено, то су ћелије које су богате ензимским и неензимским компонентама антиоксидативног система. Праћење промјена у антиоксидативном метаболизму еритроцита је показатељ нивоа прооксидативног притиска који врше токсичне супстанце. С друге стране, познато је да екстракти многих биљних врста показују антиоксидативне особине и могу помоћи ћелији у успостављању редокс хомеостазе у  условима када је она нарушена.

Циљ пројекта

Испитивање утицаја биљног екстракта на смањење оксидативних оштећења изазваног пестицидом у еритроцитима људи in vitro условима мјерењем садржаја малондиалдехида (маркера липидне пероксидације) и активности ензима антиоксидативне заштите.

Пројектни тим

 1. др Биљана Давидовић-Плавшић, координатор davidovic-plavsic@pmf.unibl.org
 2. др Зоран Кукрић, сарадник
 3. др Александра Николић-Кокић, сарадник
 4. др Мирјана Жабић, сарадник
 5. др Наташа Миљуш, истраживач
 6. др Драгана Благојевић, истраживач
 7. ма Наташа Лукић, истраживач
 8. ма Сања Пржуљ, истраживач
 9. мр сци др мед Драгана Малчић, истраживач
 10. Срђан Шабић, млади истраживач
 11. Данијела Лукић, млади истраживач

Повезнице:

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво